Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/П

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „П“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

П[редактиране]

павирам (186) — падам (186) — падна (152) — пазарувам (186) — пазаря (174) — пазя (173) — пакетирам (186) — пакостя (174) — пална (152) — палувам (186) — паля (173) — паникьосам (186) — паникьосвам (186) — панирам (186) — папам (186) — парадирам (186) — паразитирам (186) — паразитствам (186) — паразитствувам (186) — парализирам (186) — парафинирам (186) — парафирам (186) — парафразирам (186) — парвам (186) — парирам (186) — паркирам (186) — парна (152) — пародирам (186) — партнирам (186) — парфюмирам (186) — парцелирам (186) — парчаладосвам (186) — парчосвам (186) — паря (173) — парясам (186) — парясвам (186) — паса (145a) — пасвам (186) — пасирам (186) — пастьоризирам (186) — пасувам (186) — патентовам (186) — патрулирам (186) — патя (173) — пека (148) — пеквам (186) — пекна (152) — пеленгирам (186) — пелтеча (176) — пенсионирам (186) — пеня (173) — пенявя (173) — пера (170) — первам (186) — пердаша (176) — перифразирам (186) — перкам (186) — перна (152) — персонализирам (186) — перфекционирам (186) — перфорирам (186) — перча (176) — перя (173) — пестя (174) — петня (174) — печатам (186) — печатя (173) — печеля (173) — пея (164) — пигментирам (186) — пийвам (186) — пийна (152) — пикая (161) — пикирам (186) — пилея (160) — пилотирам (186) — пиля (174) — пипам (186) — пипвам (186) — пипкам (186) — пипна (152) — пиратствам (186) — пиратствувам (186) — пирографирам (186) — пирувам (186) — писателствам (186) — писателствувам (186) — писвам (186) — пискам (186) — писна (152) — писукам (186) — питам (186) — питая (161) — пиукам (186) — пихтосвам (186) — пиша (159) — пишкам (186) — пищя (177) — пиюкам (186) — пия (163) — пиянствам (186) — пиянствувам (186) — плавам (186) — плавя (173) — плагиатствам (186) — плагиатствувам (186) — пладнувам (186) — плака (148) — плакна (152) — пламвам (186) — пламенея (160) — пламна (152) — пламтя (177) — планирам (186) — планувам (186) — пласирам (186) — пластя (174) — платя (174) — плача (155) — плаша (176) — плащам (186) — плевя (174) — пледирам (186) — плезя (173) — пленя (174) — пленявам (186) — плесвам (186) — плесенясам (186) — плесенясвам (186) — плескам (186) — плесна (152) — плета (145) — плешивея (160) — плещя (173) — плисвам (186) — плисирам (186) — плискам (186) — плисна (151) — плитам (186) — плодя (174) — пломбирам (186) — плувам (186) — плуввам (186) — плувна (152) — плуя (163) — плъзвам (186) — плъзгам (186) — плъзна (152) — пльосвам (186) — пльосна (152) — плювам (186) — плюна (152) — плюнча (176) — плюскам (186) — плющя (177) — плюя (163) — плямпам (186) — плясвам (186) — пляскам (186) — плячкосам (186) — плячкосвам (186) — поамериканчвам (186) — побавя (173) — побавям (187) — побарам (186) — побарвам (186) — побая (162) — побегна (152) — победя (174) — побеждавам (186) — побелея (160) — побеля (173) — побелявам (186) — побера (170) — побеседвам (186) — побеснея (160) — побеснявам (186) — побивам (186) — побийвам (186) — побирам (186) — побия (163) — поблагодаря (174) — поблагодарявам (186) — поблазня (173) — поблазням (187) — побледнея (160) — побледнявам (186) — поблея (160) — поближа (156) — поблизвам (186) — поблъскам (186) — поблъсквам (186) — побода (145) — поболедувам (186) — поболея (160) — поболявам (186) — поборвам (186) — побоя (175) — побоявам (186) — побратимя (174) — побратимявам (186) — побратимявям (187) — побутам (186) — побутвам (186) — побутна (152) — побуявам (186) — побъбря (173) — побъбрям (187) — побългаря (174) — побългарявам (186) — побързам (186) — побързвам (186) — побъркам (186) — побърквам (186) — побягам (186) — побягвам (186) — побягна (152a) — поваля (174) — повалям (187) — повдигам (186) — повдигна (152) — поведа (145) — повеждам (186) — повеля (174) — повелявам (186) — поверя (174) — поверявам (186) — повеселея (160) — повеселя (174) — повеселявам (186) — повеся (173) — повехна (152) — повея (164) — повивам (186) — повидя (181) — повикам (186) — повиквам (186) — повилнея (160) — повилнявам (186) — повиня (174) — повирам (186) — повисвам (186) — повисна (152) — повися (177) — повиша (176) — повишавам (186) — повия (163) — повлачвам (186) — повлека (149) — повличам (186) — повлиявам (186) — повлияя (161) — поводя (173) — повозвам (186) — повозя (173) — повредя (174) — повреждам (186) — повръщам (186) — повря (177) — повтарям (187) — повторя (173) — повъздържам (186) — повъздъхвам (186) — повъздъхна (152) — повъзпирам (186) — повървя (177) — повървявам (186) — повърна (152) — повъртя (177) — повъртявам (186) — повявам (186) — повярвам (186) — повяхвам (186) — погавря (173) — погаврям (187) — погаждам (186) — погазвам (186) — погазя (173) — погалвам (186) — погаля (173) — погасвам (186) — погасна (152) — погася (174) — погасявам (186) — погасям (187) — погвам (186) — погивам (186) — погина (152) — погладувам (186) — погладя (173) — поглаждам (186) — погледам (186) — погледна (152) — поглеждам (186) — поглезвам (186) — поглезя (173) — поглъщам (186) — погна (152) — погнуся (174) — погнусявам (186) — поговорвам (186) — поговоря (173) — погодя (174) — погодявам (186) — погостувам (186) — погостя (174) — погощавам (186) — погражданя (174) — погражданявам (186) — погреба (151) — погребвам (186) — погрейвам (186) — погреша (176) — погрея (160) — погрижа (176) — погрижвам (186) — погрознея (160) — погрознявам (186) — погрявам (186) — погубвам (186) — погубя (173) — погъделичкам (186) — погъделичквам (186) — погълна (152) — погърча (176) — погърчвам (186) — подавам (186) — подавям (187) — подам (168) — подаря (174) — подарявам (186) — подбера (170) — подбивам (186) — подбирам (186) — подбия (163) — подбода (145) — подбрадя (174) — подбраждам (186) — подбръсвам (186) — подбръсна (152) — подбудя (173) — подбуждам (186) — подбутам (186) — подбутвам (186) — подбутна (152) — подваря (174) — подварявам (186) — подведа (145) — подвеждам (186) — подвея (164) — подвивам (186) — подвигам (186) — подвижа (176) — подвижвам (186) — подвизавам (186) — подвиквам (186) — подвикна (152) — подвия (163) — подвозя (173) — подвоумя (174) — подвоумявам (186) — подвра (150a) — подвържа (156) — подвързвам (186) — подвявам (186) — подгизвам (186) — подгизна (152) — подголемявам (186) — подгонвам (186) — подгоня (173) — подгоням (187) — подгордея (160) — подгордявам (186) — подгорчавам (186) — подгоря (174) — подготвя (173) — подготвям (187) — подградя (174) — подграждам (186) — подгрея (160) — подгрявам (186) — подгъвам (186) — подгъна (152) — подгърбвам (186) — подгърбя (173) — подгърбям (187) — поддавам (186) — поддам (168) — поддържам (186) — подействам (186) — подействувам (186) — поделя (174) — поделям (187) — подема (171) — подемам (186) — подзема (171) — подземам (186) — подзидам (186) — подзиждам (186) — подивея (160) — подивявам (186) — подигам (186) — подигравам (186) — подиграя (161) — подирам (186) — подиря (173) — подирям (187) — подишам (186) — подканвам (186) — подканя (173) — подканям (187) — подкарам (186) — подкарвам (186) — подкастря (173) — подкастрям (187) — подкача (176) — подкачам (186) — подкачвам (186) — подквасвам (186) — подквася (173) — подкиселя (174) — подкиселявам (186) — подклада (145) — подклаждам (186) — подклекна (152) — подкляквам (186) — подковавам (186) — подкожуря (173) — подкокоросам (186) — подкокоросвам (186) — подкопавам (186) — подкопая (161) — подкося (174) — подкосявам (186) — подкрепвам (186) — подкрепя (174) — подкрепявам (186) — подкрепям (187) — подкупвам (186) — подкупя (173) — подлагам (186) — подлежа (178) — подлепвам (186) — подлепя (174) — подлепям (187) — подлея (164) — подливам (186) — подлижа (156) — подлизвам (186) — подлизурствам (186) — подлизурствувам (186) — подложа (176) — подлоствам (186) — подлостя (173) — подлостям (187) — подлудея (160) — подлудя (174) — подлудявам (186) — подлуча (176) — подлъгвам (186) — подлъжа (158) — подлютя (174) — подмажа (156) — подмазвам (186) — подмамвам (186) — подмамя (173) — подмамям (187) — подменя (174) — подменявам (186) — подменям (187) — подмесвам (186) — подмеся (173) — подмесям (187) — подмета (145) — подметна (152) — подмивам (186) — подмигвам (186) — подмигна (152) — подмилкам (186) — подмилквам (186) — подмина (152) — подминавам (186) — подмитам (186) — подмия (163) — подмладея (160) — подмладя (174) — подмладявам (186) — подмокря (173) — подмокрям (187) — подмушвам (186) — подмушквам (186) — подмъквам (186) — подмъкна (152) — подмятам (186) — поднасям (187) — поднеса (145a) — подновя (174) — подновявам (186) — подносвам (186) — поднося (173) — подобавам (186) — подобря (174) — подобрявам (186) — подоведа (145) — подозирам (186) — подойда (146a) — подокарам (186) — подокарвам (186) — подонасям (187) — подосетя (173) — подосещам (186) — подостря (173) — подострям (187) — подочувам (186) — подочуя (163) — подоя (175) — подпадам (186) — подпалвам (186) — подпаля (173) — подпаша (159) — подпека (148) — подпетя (174) — подпетявам (186) — подпечатам (186) — подпечатвам (186) — подпечатя (173) — подпирам (186) — подписвам (186) — подпитам (186) — подпитвам (186) — подпиша (159) — подплатя (174) — подплатявам (186) — подплаша (176) — подплашвам (186) — подплесвам (186) — подплесна (152) — подплета (145) — подплъзвам (186) — подпомагам (186) — подпомогна (152) — подпра (150) — подправя (173) — подправям (187) — подпретвам (186) — подпретна (152) — подпухвам (186) — подпухна (152) — подпълвам (186) — подпълня (173) — подпълням (187) — подпържа (176) — подпържвам (186) — подпътвам (186) — подпъхвам (186) — подпъхна (152) — подработвам (186) — подработя (173) — подравнявам (186) — подравням (187) — подравям (187) — подражавам (186) — подразбера (170) — подразбирам (186) — подразделя (174) — подразделям (187) — подразня (173) — подразням (187) — подраня (174) — подранявам (186) — подрасна (152) — подраста (145b) — подраствам (186) — подредя (174) — подрежа (157) — подреждам (186) — подремвам (186) — подремна (152) — подремя (154) — подривам (186) — подрина (152) — подрипвам (186) — подрипна (152) — подритвам (186) — подритна (152) — подрия (163) — подровя (173) — подронвам (186) — подроня (173) — подрусвам (186) — подръбвам (186) — подръбя (173) — подръбям (187) — подрънкам (186) — подрънквам (186) — подръпвам (186) — подръпна (152) — подрязвам (186) — подрямвам (186) — подсвирвам (186) — подсвиркам (186) — подсвирквам (186) — подсвирна (152) — подсека (149) — подсетя (173) — подсещам (186) — подсея (164) — подсигуря (174) — подсигурявам (186) — подсилвам (186) — подсиля (173) — подсипя (154) — подсирвам (186) — подсирям (187) — подсичам (186) — подскажа (156) — подсказвам (186) — подскачам (186) — подскоквам (186) — подскоча (176) — подсладя (174) — подслаждам (186) — подслоня (174) — подслонявам (186) — подслушам (186) — подслушвам (186) — подсмея (160) — подсмивам (186) — подсмихвам (186) — подсмихна (152) — подсмърквам (186) — подсмърчам (186) — подсоля (174) — подсолявам (186) — подставя (173) — подставям (187) — подсторвам (186) — подстрекавам (186) — подстригвам (186) — подстрижа (158) — подсуча (155) — подсуша (176) — подсушавам (186) — подтиквам (186) — подтикна (152) — подтискам (186) — подтисна (152) — подтичвам (186) — подувам (186) — подумвам (186) — подухам (186) — подухвам (186) — подуча (176) — подучавам (186) — подучвам (186) — подуша (176) — подушвам (186) — подуя (163) — подхвана (152) — подхващам (186) — подхвърквам (186) — подхвърля (173) — подхвърлям (187) — подхвърчам (186) — подхилвам (186) — подхлъзвам (186) — подхлъзна (152) — подхождам (186) — подхранвам (186) — подхраня (173) — подценя (174) — подценявам (186) — подчертавам (186) — подчертая (161) — подчиня (174) — подчинявам (186) — подшепвам (186) — подшивам (186) — подшия (163) — подшушвам (186) — подшушна (152) — подърля (173) — подърлям (187) — подърпвам (186) — подядам (186) — подяждам (186) — подялам (186) — подям (169) — подяна (153) — поевропейча (176) — поевропейчвам (186) — поевтинея (160) — поевтиня (174) — поевтинявам (186) — поема (171) — поемам (186) — поергенувам (186) — поеснафчвам (186) — поетизирам (186) — пожалвам (186) — пожаля (173) — пожаря (173) — пожелавам (186) — пожелая (161) — поженвам (186) — пожертвам (186) — пожертвувам (186) — поживея (160) — поживя (174) — поживявам (186) — пожълтея (160) — пожълтя (174) — пожълтявам (186) — пожъна (152) — пожънвам (186) — позабавлявам (186) — позабавя (173) — позабавям (187) — позабера (170) — позабогатея (160) — позабогатявам (186) — позабравя (173) — позабравям (187) — позабъркам (186) — позабърквам (186) — позабърсвам (186) — позабърша (159) — позаведа (145) — позавехна (152) — позавържа (156) — позавъртвам (186) — позавъртя (177) — позавършвам (186) — позавяхвам (186) — позагазвам (186) — позагазя (173) — позагасвам (186) — позагасям (187) — позагатвам (186) — позагатна (152) — позагледам (186) — позаглеждам (186) — позаглъхвам (186) — позагнивам (186) — позаголвам (186) — позагрея (160) — позагрижа (176) — позагрижвам (186) — позагрубея (160) — позагрубявам (186) — позагрявам (186) — позадремвам (186) — позадремя (154) — позадържа (179) — позадържам (186) — позаеквам (186) — позаекна (152) — позаинтересувам (186) — позакачам (186) — позакашлям (187) — позакоравея (160) — позакоравявам (186) — позакрепвам (186) — позакрепна (152) — позакрепя (174) — позакривам (186) — позакръгля (174) — позакръглявам (186) — позакръглям (187) — позакърпя (173) — позакъсам (186) — позакъсвам (186) — позакъснея (160) — позакъснявам (186) — позакътвам (186) — позалитам (186) — позамажа (156) — позамазвам (186) — позамая (162) — позамирам (186) — позамисля (173) — позамислям (187) — позамлъквам (186) — позамогвам (186) — позамогна (152) — позаоблачавам (186) — позаобля (173) — позаоблям (187) — позапея (164) — позапирам (186) — позапитам (186) — позапитвам (186) — позапиша (159) — позапия (163) — позаплаквам (186) — позапъвам (186) — позапълвам (186) — позапъна (152) — позапържа (176) — позапържвам (186) — позарадвам (186) — позарасна (152) — позараста (145b) — позараствам (186) — позарежа (157) — позасека (149) — позасея (164) — позасилвам (186) — позасиля (173) — позасищам (186) — позасмея (160) — позасмивам (186) — позаспивам (186) — позаспя (182) — позастарея (160) — позастарявам (186) — позастоя (180) — позастоявам (186) — позастудявам (186) — позасъхвам (186) — позасядвам (186) — позатайвам (186) — позатегна (152) — позатихвам (186) — позатихна (152) — позатлъстявам (186) — позатопля (173) — позатоплям (187) — позатрудня (174) — позатруднявам (186) — позатъжа (176) — позатъжавам (186) — позатягам (186) — позахилвам (186) — позахладявам (186) — позачестявам (186) — позачудвам (186) — позачудя (173) — позачуя (163) — позаяквам (186) — позволя (174) — позволявам (186) — позвъня (174) — позвънявам (186) — поздравлявам (186) — поздравя (174) — поздравявам (186) — позеленея (160) — позеленя (174) — позеленявам (186) — позирам (186) — позиционирам (186) — позлатя (174) — позлатявам (186) — познавам (186) — позная (161a) — позова (151) — позовавам (186) — позоря (174) — поигравам (186) — поиграя (161) — поизбелея (160) — поизбледнея (160) — поизбледнявам (186) — поизгладнея (160) — поизгладя (173) — поизглаждам (186) — поизгризвам (186) — поиздера (170) — поиздраскам (186) — поиздрасквам (186) — поиздращя (173) — поиздумвам (186) — поиздърпам (186) — поиздърпвам (186) — поизкажа (156) — поизказвам (186) — поизкашлям (187) — поизкривам (186) — поизкривя (174) — поизкривявам (186) — поизкрия (163) — поизкъпвам (186) — поизкъпя (154) — поизкърпвам (186) — поизкърпя (173) — поизлежа (178) — поизлежавам (186) — поизлетя (177) — поизлея (164) — поизлижа (156) — поизлизам (186) — поизлъгвам (186) — поизлягам (186) — поизляза (147) — поизмажа (156) — поизмачкам (186) — поизмачквам (186) — поизменя (174) — поизменявам (186) — поизменям (187) — поизмествам (186) — поизместя (173) — поизместям (187) — поизмеся (173) — поизмета (145) — поизмивам (186) — поизмитам (186) — поизмия (163) — поизмокря (173) — поизмокрям (187) — поизморя (174) — поизморявам (186) — поизмра (150a) — поизмръзвам (186) — поизмръзна (152) — поизмъквам (186) — поизмърся (174) — поизмърсявам (186) — поизмъча (176) — поизмъчвам (186) — поизнежа (176) — поизнежвам (186) — поизнеса (145a) — поизносвам (186) — поизнося (173) — поизора (151) — поизоравам (186) — поизоставам (186) — поизоставя (173) — поизоставям (187) — поизостана (152) — поизостря (173) — поизострям (187) — поизпера (170) — поизпея (164) — поизпиля (174) — поизпитам (186) — поизпичам (186) — поизпия (163) — поизплаша (176) — поизплашвам (186) — поизпотя (174) — поизпотявам (186) — поизправя (173) — поизправям (187) — поизпъстря (173) — поизпъстрям (187) — поизравня (174) — поизравнявам (186) — поизравям (187) — поизраствам (186) — поизрежа (157) — поизсека (149) — поизсилвам (186) — поизстивам (186) — поизстина (152) — поизстудя (174) — поизстудявам (186) — поизтеглям (187) — поизточа (176) — поизточвам (186) — поизтрезнея (160) — поизтрезнявам (186) — поизтрия (163) — поизтупам (186) — поизтупвам (186) — поизтъка (167) — поизтънея (160) — поизтъня (174) — поизтънявам (186) — поизтъркам (186) — поизтърквам (186) — поизцапам (186) — поизчакам (186) — поизчаквам (186) — поизчезвам (186) — поинтересувам (186) — поискам (186) — поисквам (186) — покажа (156) — показвам (186) — покайвам (186) — покалугеря (174) — покалугерявам (186) — поканвам (186) — поканя (173) — покапвам (186) — покапя (154) — покарам (186) — покарвам (186) — покатервам (186) — покатеря (173) — покатоличвам (186) — покача (176) — покачвам (186) — покашлям (187) — покая (162) — покваря (174) — покварявам (186) — покварям (187) — покланям (187) — поклатя (173) — поклащам (186) — поклоня (174) — поклонявам (186) — поклъввам (186) — поклюкарствам (186) — поклюкарствувам (186) — поклякам (186) — покляквам (186) — поколебавам (186) — поколебая (161) — покорствувам (186) — покоря (174) — покорявам (186) — покося (174) — покосявам (186) — покрадвам (186) — покривам (186) — покрия (163) — покровителствам (186) — покровителствувам (186) — покроя (175) — покрусвам (186) — покруся (174) — покрусявам (186) — покръствам (186) — покръстя (173) — покуцам (186) — покуцвам (186) — покъкря (173) — покъкрям (187) — покълна (172) — покълнвам (186) — покълня (174) — покъртвам (186) — покъртя (173) — покъсам (186) — покътвам (186) — покътна (152) — полагам (186) — полазвам (186) — полазя (173) — полакомя (174) — полакомявам (186) — поласкавам (186) — полаская (161) — полая (162) — полегна (152) — полежа (178) — полежавам (186) — полекувам (186) — полемизирам (186) — полепвам (186) — полепна (152) — полепя (174) — полетя (177) — полетявам (186) — полея (164) — ползвам (186) — ползувам (186) — поливам (186) — полижа (156) — полинея (160) — полирам (186) — полировам (186) — политам (186) — политвам (186) — политиканствам (186) — политиканствувам (186) — полича (176) — поличавам (186) — половя (174) — положа (176) — полудея (160) — полудя (174) — полудявам (186) — полузамразявам (186) — полузатрупам (186) — полузатъкна (152) — полузатъна (152) — полуизгоря (177) — полуизлегна (152) — полуизмина (152) — полуизмръзна (152) — полуизям (169) — полулегна (152) — полуопитомя (174) — полуотварям (187) — полуразкъсам (186) — полусваря (173) — полусмачкам (186) — полусрутя (173) — полусъчувствам (186) — полутам (186) — полутвам (186) — получа (176) — получавам (186) — полъгвам (186) — полъжа (158) — полъхам (186) — полъхвам (186) — полъхна (152) — полюбопитствувам (186) — полюбувам (186) — полюлея (160) — полюлявам (186) — полюшвам (186) — полюшкам (186) — полюшквам (186) — полягам (186) — полягвам (186) — поляризирам (186) — помагам (186) — помажа (156) — помазвам (186) — помайвам (186) — помамвам (186) — помамя (173) — помахам (186) — помая (162) — помеля (184) — помена (152) — поменавам (186) — поменувам (186) — померя (173) — помествам (186) — поместя (173) — помеся (173) — помета (145) — пометна (152) — помечтая (161) — помещавам (186) — помилвам (186) — помина (152) — поминавам (186) — поминувам (186) — помирисвам (186) — помириша (159) — помиря (174) — помирявам (186) — помисля (173) — помислям (187) — помитам (186) — помия (163) — помня (173) — помогна (152) — помолвам (186) — помоля (173) — помомея (160) — помомувам (186) — помотая (161) — помохамеданча (176) — помохамеданчвам (186) — помпам (186) — помпя (173) — помра (150a) — помрача (176) — помрачавам (186) — помръдвам (186) — помръдна (152) — помръзвам (186) — помръзна (152) — помръквам (186) — помръкна (152) — помушвам (186) — помъдрявам (186) — помъквам (186) — помъкна (152) — помълча (178) — помълчавам (186) — помътвам (186) — помътнея (160) — помътнявам (186) — помътя (173) — помъча (176) — помъчвам (186) — помятам (186) — понабавя (173) — понабавям (187) — понабера (170) — понабивам (186) — понабирам (186) — понабия (163) — понаближа (178) — понаближавам (186) — понабрулвам (186) — понабруля (173) — понабутам (186) — понабутвам (186) — понабъбвам (186) — понабърча (176) — понавестя (174) — понавестявам (186) — понавидя (181) — понавикам (186) — понавиквам (186) — понавикна (152) — понавирям (187) — понавия (163) — понавлизам (186) — понавляза (147) — понавържа (156) — понавъртам (186) — понавъртя (177) — понавявам (186) — понагарчам (186) — понагиздвам (186) — понагиздя (173) — понагиздям (187) — понаглася (174) — понагласявам (186) — понаглеждам (186) — понагорещя (174) — понагорещявам (186) — понаготвя (173) — понаготвям (187) — понагоя (175) — понагреба (151) — понагребвам (186) — понагрея (160) — понагрявам (186) — понадвесвам (186) — понадвеся (173) — понадебелея (160) — понадебелявам (186) — понадигам (186) — понадигна (152) — понадниквам (186) — понадникна (152) — понадупча (176) — понадупчвам (186) — понадухам (186) — понадуша (176) — понадушвам (186) — понадуя (163) — понадъхвам (186) — понаедрея (160) — понаедрявам (186) — понажежа (178) — понажежавам (186) — понажулвам (186) — понажуля (173) — поназрея (160) — поназрявам (186) — понакажа (156) — понакалям (187) — понакапвам (186) — понакапя (154) — понакастря (173) — понакастрям (187) — понакисвам (186) — понакиселея (160) — понакиселявам (186) — понакисна (152) — понакичвам (186) — понаклоня (174) — понаклонявам (186) — понакуцвам (186) — поналапвам (186) — поналея (164) — поналютя (174) — поналютявам (186) — понамажа (156) — понамазвам (186) — понамалея (160) — понамаля (174) — понамалявам (186) — понамеквам (186) — понамекна (152) — понамествам (186) — понаместя (173) — понамеся (173) — понамигвам (186) — понамина (152) — понаминавам (186) — понамирисвам (186) — понамириша (159) — понамокря (173) — понамокрям (187) — понамотавам (186) — понамотая (161) — понамръщвам (186) — понамръщя (173) — понамусвам (186) — понамуся (173) — понаостря (173) — понаострям (187) — понапека (148) — понапивам (186) — понаписвам (186) — понапичам (186) — понапиша (159) — понапия (163) — понаплача (155) — понаплаша (176) — понаплашвам (186) — понаплескам (186) — понаплесквам (186) — понаплискам (186) — понаплисквам (186) — понаплясквам (186) — понапомня (173) — понапомням (187) — понапоя (175) — понапраша (176) — понапрегна (152) — понапреда (145) — понаприказвам (186) — понапръскам (186) — понапръсквам (186) — понапрягам (186) — понапукам (186) — понапуквам (186) — понапълвам (186) — понапълнея (160) — понапълня (173) — понапълнявам (186) — понапъпвам (186) — понапъпя (173) — понаранявам (186) — понараствам (186) — понаредя (174) — понарежа (157) — понареждам (186) — понарязвам (186) — понасека (149) — понасея (164) — понасипвам (186) — понасипя (154) — понаситя (173) — понасищам (186) — понаслаждавам (186) — понаспивам (186) — понастивам (186) — понасям (187) — понатежа (178) — понатежавам (186) — понатисвам (186) — понатисна (152) — понатопля (173) — понатоплям (187) — понатривам (186) — понатрия (163) — понатроша (176) — понатрошавам (186) — понатрупам (186) — понатрупвам (186) — понатупам (186) — понатупвам (186) — понауча (176) — понаучавам (186) — понахапвам (186) — понаходя (173) — понахокам (186) — понахоквам (186) — понахранвам (186) — понахраня (173) — понацепвам (186) — понацепя (173) — понацупвам (186) — понацупя (173) — поначервя (174) — поначервявам (186) — понаяквам (186) — понаякна (152) — понаям (169) — понемча (176) — понемчвам (186) — понеса (145a) — понеча (176) — понечвам (186) — понижа (176) — понижавам (186) — понизя (174) — понизявам (186) — пониквам (186) — поникна (152) — понося (173) — понравя (173) — понравям (187) — понясам (186) — пообаждам (186) — пообигравам (186) — пообиграя (161) — пообикалям (187) — пооблека (149) — пооблекча (176) — пооблекчавам (186) — пооблизвам (186) — пообличам (186) — пообмисля (173) — пообмислям (187) — поободря (174) — поободрявам (186) — пообработвам (186) — пообработя (173) — пообръгвам (186) — пообсъждам (186) — пообъркам (186) — пообърша (159) — поогладнея (160) — поогладнявам (186) — поогладя (173) — пооглаждам (186) — поогледам (186) — пооглеждам (186) — пооглупея (160) — пооглупявам (186) — пооглушавам (186) — пооглушея (160a) — пооголвам (186) — пооголея (160) — пооголя (173) — пооголявам (186) — поогранича (176) — поограничавам (186) — поогъвам (186) — поодръпвам (186) — поодухам (186) — поодухвам (186) — поожаднея (160) — поожаднявам (186) — пооживея (160) — пооживя (174) — пооживявам (186) — поозадача (176) — поозадачавам (186) — поозорвам (186) — поозоря (173) — поозърна (152) — поозъртам (186) — поокалвам (186) — поокалям (187) — поокапвам (186) — поокапя (154) — поокастря (173) — поокастрям (187) — поокая (162) — поокопитвам (186) — поокопитя (173) — поокуража (176) — поокуражавам (186) — поокърша (176) — поокършвам (186) — поокъсам (186) — поокъсея (160) — поокъся (174) — поокъсявам (186) — поолеквам (186) — поолекна (152) — поомеквам (186) — поомекна (152) — поомета (145) — поомърлуша (176) — поомърлушвам (186) — поопадам (186) — поопадвам (186) — поопарвам (186) — поопаря (173) — поопаса (145a) — поопаша (159) — поопека (148) — поопера (170) — пооперя (173) — поопипам (186) — поопипвам (186) — поопирам (186) — поописвам (186) — поопитам (186) — поопитвам (186) — поопичам (186) — поопиша (159) — пооплаквам (186) — пооплача (155) — пооплескам (186) — пооплесквам (186) — пооплешивея (160) — пооплешивявам (186) — поопознавам (186) — поопозная (161a) — поопомням (187) — поопра (150) — пооправя (173) — пооправям (187) — поопразвам (186) — поопразня (173) — поопресня (174) — поопреснявам (186) — поопростя (174) — поопростявам (186) — поопуша (176) — поопушвам (186) — поора (151) — поорежа (157) — пооръфам (186) — поорязвам (186) — поосвежа (176) — поосвежавам (186) — поосвободя (174) — поосвобождавам (186) — поосека (149) — поосиромашавам (186) — поосиромашея (160a) — поослушам (186) — поослушвам (186) — пооставам (186) — поостана (152) — поостарея (160) — поостарявам (186) — поостригвам (186) — поострижа (158) — поостъргвам (186) — поостържа (158) — поотбивам (186) — поотбия (163) — поотварям (187) — поотведа (145) — поотвея (164) — поотвиквам (186) — поотвикна (152) — поотвия (163) — поотворя (173) — поотгледам (186) — поотглеждам (186) — поотдалеча (176) — поотдалечавам (186) — поотделя (174) — поотделям (187) — поотдръпвам (186) — поотдръпна (152) — поотдъхвам (186) — поотегча (176) — поотегчавам (186) — поотека (148) — поотида (146) — поотичам (186) — пооткажа (156) — поотклоня (174) — поотклонявам (186) — пооткрадвам (186) — пооткрадна (152) — пооткрехвам (186) — пооткривам (186) — поотлагам (186) — поотлея (160) — поотложа (176) — поотлъчвам (186) — поотмалея (160) — поотмалявам (186) — поотмествам (186) — поотместя (173) — поотмета (145) — поотмина (152) — поотминавам (186) — поотморя (174) — поотморявам (186) — поотмятам (186) — поотпадам (186) — поотпадна (152) — поотпивам (186) — поотпия (163) — поотплесвам (186) — поотпочивам (186) — поотпочина (152) — поотпускам (186) — поотпусна (152) — поотпущам (186) — поотракам (186) — поотраквам (186) — поотрасна (152) — поотраста (145b) — поотраствам (186) — поотрежа (157) — поотрезнея (160) — поотрезнявам (186) — поотсея (164) — поотслабвам (186) — поотслабя (173) — поотспивам (186) — поотспя (182) — поотстранявам (186) — поотстъпя (173) — поотуча (176) — поотучвам (186) — поотчуждавам (186) — поотчуждя (174) — поотърсвам (186) — поотърся (173) — поохладнея (160) — поохладнявам (186) — поохладя (174) — поохладявам (186) — поохранвам (186) — поохраня (173) — поочупвам (186) — поочупя (173) — поощря (174) — поощрявам (186) — попадам (186) — попадна (152) — попазарувам (186) — попазаря (174) — попазя (173) — попарвам (186) — попаря (173) — попарям (187) — попаса (145a) — попасвам (186) — попека (148) — попечеля (173) — попея (164) — попивам (186) — попийвам (186) — попийна (152) — попикавам (186) — попикая (161) — попипам (186) — попипвам (186) — пописвам (186) — попитам (186) — попитвам (186) — попиша (159) — попия (163) — поплавам (186) — поплаквам (186) — поплача (155) — поплувам (186) — поплюя (163) — поповдигам (186) — поповдигна (152) — поповличам (186) — попогледам (186) — попогледна (152) — попоглеждам (186) — поподрусвам (186) — поподрямвам (186) — попоклащам (186) — попорасна (152) — попораста (145b) — попораствам (186) — попосплашвам (186) — попостоплям (187) — попостягам (186) — поправя (173) — поправям (187) — попреваля (174) — попревалявам (186) — попрегледам (186) — попреглеждам (186) — попреглътвам (186) — попрегърбвам (186) — попрегърбя (173) — попрегърбям (187) — попреда (145) — попрекаля (174) — попрекалявам (186) — попрелея (164) — попрелистя (173) — попремина (152) — попреминавам (186) — попрепивам (186) — попрепитам (186) — попрепиша (159) — попрепия (163) — попреработвам (186) — попреработя (173) — попрережа (157) — попресека (149) — попресея (164) — попресилвам (186) — попресоля (174) — попресолявам (186) — попрехвърля (173) — попрехвърлям (187) — попреча (176) — попречвам (186) — попреяждам (186) — попреям (169) — поприближа (176) — поприближавам (186) — попривдигам (186) — попривиквам (186) — попривикна (152) — попривържа (156) — попривърша (176) — попривършвам (186) — попридръпвам (186) — поприкажа (156) — поприказвам (186) — поприключвам (186) — поприкривам (186) — поприкътвам (186) — поприлошавам (186) — поприлошея (160a) — поприпквам (186) — попритайвам (186) — попритварям (187) — попритеглям (187) — попритулям (187) — попритягам (186) — попросвам (186) — попръскам (186) — попръсквам (186) — попукам (186) — попуквам (186) — популяризирам (186) — попуша (176) — попушвам (186) — попълвам (186) — попълзя (177) — попълзявам (186) — попълня (173) — попълням (187) — попържа (176) — попържам (186) — попътувам (186) — попявам (186) — поработвам (186) — поработя (173) — порадвам (186) — пораждам (186) — поразбирам (186) — поразбутам (186) — поразбутвам (186) — поразбързвам (186) — поразварявам (186) — поразварям (187) — поразведа (145) — поразведря (174) — поразведрявам (186) — поразвеждам (186) — поразвеселя (174) — поразвеселявам (186) — поразвея (164) — поразвивам (186) — поразвържа (156) — поразвъртя (177) — поразвъртявам (186) — поразгледам (186) — поразглеждам (186) — поразгневявам (186) — поразговарям (187) — поразговорвам (186) — поразголвам (186) — пораздам (168) — пораздвижвам (186) — поразделям (187) — пораздразня (173) — пораздразням (187) — пораздробявам (186) — пораздрусам (186) — пораздрусвам (186) — пораздумвам (186) — пораззеленя (174) — пораззеленявам (186) — поразигравам (186) — поразиграя (161) — поразказвам (186) — поразкарвам (186) — поразклащам (186) — поразколебавам (186) — поразколебая (161) — поразкопавам (186) — поразкривам (186) — поразкъртвам (186) — поразкърша (176) — поразкършвам (186) — поразлея (164) — поразлиствам (186) — поразлистя (173) — поразлюлявам (186) — поразмествам (186) — поразмисля (173) — поразмислям (187) — поразмърдам (186) — поразмърдвам (186) — поразпея (164) — поразпитам (186) — поразпитвам (186) — поразплатя (174) — поразплача (155) — поразплащам (186) — поразполагам (186) — поразправям (187) — поразприкажа (156) — поразприказвам (186) — поразравям (187) — поразрежа (157) — поразривам (186) — поразровя (173) — поразсека (149) — поразсея (164) — поразсърдвам (186) — поразсърдя (173) — поразтичвам (186) — поразтребвам (186) — поразтребя (173) — поразтребям (187) — поразтрия (163) — поразтъпквам (186) — поразтъпча (155) — поразтърсвам (186) — поразтягам (186) — поразхладя (174) — поразхладявам (186) — поразхлаждам (186) — поразходя (173) — поразхождам (186) — поразчиствам (186) — поразчувам (186) — поразчупвам (186) — поразчуя (163) — поразшавам (186) — поразя (174) — поразявам (186) — порасна (152) — пораста (145b) — пораствам (186) — порежа (157) — порека (148) — порицавам (186) — порицая (161) — порна (152) — поробвам (186) — поробя (173) — поровя (173) — породя (174) — порозовея (160) — порозовявам (186) — портретирам (186) — поругавам (186) — поругая (161) — поруменея (160) — поруменявам (186) — порусея (160) — порусявам (186) — порутвам (186) — порутя (173) — поръбвам (186) — поръбя (173) — поръбям (187) — поръсвам (186) — поръся (173) — поръсям (187) — поръчам (186) — поръчвам (186) — поръчителствам (186) — поръчителствувам (186) — поря (173) — порязвам (186) — посадя (174) — посаждам (186) — посбутвам (186) — посбърквам (186) — посваля (174) — посваря (174) — посварявам (186) — посведа (145) — посвеня (174) — посвенявам (186) — посвестя (174) — посвестявам (186) — посветна (152) — посветя (174) — посвещавам (186) — посвивам (186) — посвидявам (186) — посвиквам (186) — посвикна (152) — посвиря (173) — посвия (163) — посвършвам (186) — посгрявам (186) — посгушвам (186) — посгъвам (186) — посгълчавам (186) — посгъстя (174) — посгъстявам (186) — посегна (152) — поседна (152) — поседя (177) — поседявам (186) — посека (149) — поселвам (186) — поселя (173) — посетя (173) — посещавам (186) — посея (164) — посивея (160) — посивявам (186) — посинея (160) — посинявам (186) — посипвам (186) — посипя (154) — посирам (186) — посичам (186) — поскарам (186) — поскарвам (186) — поскитам (186) — поскитвам (186) — поскривам (186) — поскроя (175) — поскъпвам (186) — поскъпна (152) — поскъпнея (160) — поскъпя (174) — поскъпявам (186) — поскърцам (186) — поскърцвам (186) — поскъсам (186) — поскъся (174) — поскъсявам (186) — поскътвам (186) — пославянча (176) — пославянчвам (186) — последвам (186) — последя (174) — послужа (176) — послужвам (186) — послушам (186) — послушвам (186) — послъгвам (186) — послъжа (158) — посмаля (174) — посмалявам (186) — посмеля (184) — посмествам (186) — посместя (173) — посмеся (173) — посмета (145) — посмея (160) — посмуквам (186) — посмутя (174) — посмуча (155) — посмушквам (186) — посмъмрям (187) — посмявам (186) — посоля (174) — посолявам (186) — посоча (176) — посочвам (186) — поспадам (186) — поспадна (152) — поспивам (186) — поспирам (186) — посплашвам (186) — поспорвам (186) — поспоря (173) — поспра (150) — поспя (182) — посрамвам (186) — посрамя (173) — посрамявам (186) — посрамям (187) — посребрея (160) — посребря (174) — посребрявам (186) — посреднича (176) — посрещам (186) — посрещна (152) — посръбвам (186) — посръбна (152) — посръгвам (186) — поставам (186) — поставя (173) — поставям (187) — постановя (174) — постановявам (186) — постаравам (186) — постарая (161) — постегна (152) — постигам (186) — постигна (152) — постилам (186) — постихвам (186) — постихна (152) — постопля (173) — постоплям (187) — постоя (180) — постоявам (186) — постоянствам (186) — постоянствувам (186) — пострадам (186) — пострадвам (186) — построя (175) — построявам (186) — постулирам (186) — постъпвам (186) — постъпя (173) — постя (174) — постягам (186) — посчепквам (186) — посъбера (170) — посъбирам (186) — посъветвам (186) — посъвземам (186) — посъживя (174) — посъживявам (186) — посървам (186) — посърна (152) — посявам (186) — посягам (186) — посядам (186) — посядвам (186) — потайвам (186) — потанцувам (186) — потапям (187) — потая (175) — потвърдя (174) — потвърдявам (186) — потвърждавам (186) — потегля (173) — потеглям (187) — потегна (152) — потека (148) — потиря (173) — потискам (186) — потисна (152) — потичам (186) — потичвам (186) — потопя (174) — потопявам (186) — потрайвам (186) — потракам (186) — потраквам (186) — потрая (162) — потребявам (186) — потрепвам (186) — потрепервам (186) — потреперя (173) — потрепкам (186) — потрепна (152) — потреса (145a) — потресвам (186) — потретвам (186) — потретя (173) — потретям (187) — потривам (186) — потрисам (186) — потрия (163) — потропам (186) — потропвам (186) — потроша (176) — потрошавам (186) — потрудвам (186) — потрудя (173) — потръгвам (186) — потръгна (152) — потръпвам (186) — потръпна (152) — потръсвам (186) — потрябвам (186) — потулвам (186) — потуля (173) — потулям (187) — потупам (186) — потупвам (186) — потурча (176) — потурчвам (186) — потуша (176) — потушавам (186) — потъвам (186) — потъквам (186) — потъмнея (160) — потъмня (174) — потъмнявам (186) — потъна (152) — потъпквам (186) — потъпча (155) — потъркам (186) — потърквам (186) — потърпя (177) — потърсвам (186) — потърся (173) — потътрям (187) — потя (174) — потягам (186) — поубеждавам (186) — поувехна (152) — поувлека (149) — поувличам (186) — поукрепвам (186) — поукрепна (152) — поукрепя (174) — поукривам (186) — поукротя (174) — поукротявам (186) — поулегна (152) — поулягам (186) — поумнея (160) — поумнявам (186) — поумълчавам (186) — поуплаша (176) — поуплашвам (186) — поупражнявам (186) — поусилвам (186) — поускоря (174) — поускорявам (186) — поусмихвам (186) — поусмихна (152) — поуспивам (186) — поуспокоя (175) — поуспокоявам (186) — поуспя (182) — поусъмня (174) — поусъмнявам (186) — поуталожа (176) — поутеша (176) — поутешавам (186) — поутихвам (186) — поутихна (152) — поутолявам (186) — поухилвам (186) — поуча (176) — поучавам (186) — поучудвам (186) — поучудя (173) — пофлиртувам (186) — похабя (174) — похабявам (186) — похапвам (186) — похапна (152) — похарча (176) — похарчвам (186) — похвалвам (186) — похваля (173) — похвалявам (186) — похвалям (187) — похвана (152) — похващам (186) — похитя (174) — похитявам (186) — похищавам (186) — похищвам (186) — похлопам (186) — похлопвам (186) — похлупвам (186) — похлупя (173) — похлупям (187) — походя (173) — похристиянча (176) — похристиянчвам (186) — поцинковам (186) — почакам (186) — почаквам (186) — почвам (186) — почервенея (160) — почервенявам (186) — почервя (174) — почернея (160) — почерня (173) — почернявам (186) — почерням (187) — почерпвам (186) — почерпя (173) — почесвам (186) — почета (145) — почеша (159) — почивам (186) — почина (152) — почиствам (186) — почистя (173) — почитам (186) — почна (152) — почувам (186) — почувствам (186) — почувствувам (186) — почудвам (186) — почудя (173) — почукам (186) — почуквам (186) — почуствам (186) — почуя (163) — пошавам (186) — пошаввам (186) — пошегувам (186) — пошепвам (186) — пошепна (152) — пошетам (186) — пошетвам (186) — пошушвам (186) — пошушна (152) — пошушукам (186) — поща (144) — пощадя (174) — пощадявам (186) — пощипвам (186) — пощипя (154) — пощръклея (160) — пощръклявам (186) — пощурея (160) — пощуря (174) — пощурявам (186) — пощурям (187) — пощя (173) — поя (175) — появя (174) — появявам (186) — пояждам (186) — пояздя (173) — поям (169) — поясня (174) — пояснявам (186) — пояхам (186) — правоимам (186) — правораздавам (186) — правя (173) — празнословя (173) — празнувам (186) — празня (173) — практикувам (186) — прасвам (186) — праскам (186) — прасна (152) — прася (173) — пратя (173) — прахосам (186) — прахосвам (186) — праша (176) — пращам (186) — пращя (177) — преадресирам (186) — пребарам (186) — пребарвам (186) — пребая (162) — пребелвам (186) — пребеля (173) — пребивавам (186) — пребивам (186) — пребия (163) — пребледнея (160) — пребледнявам (186) — преболедувам (186) — преболявам (186) — преборвам (186) — преборя (173) — пребоядисам (186) — пребоядисвам (186) — пребрадя (174) — пребраждам (186) — пребродвам (186) — пребродя (173) — преброждам (186) — преброя (175) — преброявам (186) — пребулвам (186) — пребуля (173) — пребъда (143) — пребъдвам (186) — пребъркам (186) — пребърквам (186) — пребърша (159) — пребягам (186) — пребягвам (186) — превадя (173) — преваждам (186) — преваля (174) — превалявам (186) — превалям (187) — преварвам (186) — преваря (174) — преварявам (186) — преварям (187) — преведа (145) — превеждам (186) — превея (164) — превзема (171) — превземам (186) — превивам (186) — превиша (176) — превишавам (186) — превия (163) — превключа (176) — превключвам (186) — превозвам (186) — превозя (173) — превра (150a) — превръщам (186) — превря (177) — превъздигам (186) — превъзмогвам (186) — превъзмогна (152) — превъзнасям (187) — превъзнеса (145a) — превъзпитавам (186) — превъзпитам (186) — превъзхождам (186) — превъоръжа (176) — превъоръжавам (186) — превъплътявам (186) — превъплъщавам (186) — превържа (156) — превързвам (186) — превърна (152) — превъртам (186) — превъртя (177) — превъртявам (186) — прегазвам (186) — прегазя (173) — прегарям (187) — прегладнея (160) — прегладнявам (186) — прегладя (173) — преглаждам (186) — преглася (174) — прегласявам (186) — прегласям (187) — прегледам (186) — преглеждам (186) — преглътвам (186) — преглътна (152) — преглъщам (186) — преговарям (187) — преговоря (173) — прегоря (177) — прегорявам (186) — преграбча (176) — преграбчвам (186) — преградя (174) — преграждам (186) — преграквам (186) — прегракна (152) — прегреша (176) — прегрешавам (186) — прегрея (160) — прегриза (151) — прегризвам (186) — прегрупирам (186) — прегръщам (186) — прегрявам (186) — прегъвам (186) — прегъна (152) — прегърбвам (186) — прегърбя (173) — прегърбям (187) — прегърна (152) — преда (145) — предавам (186) — предам (168) — предателствам (186) — предателствувам (186) — предварвам (186) — предвардвам (186) — предвардя (173) — предваря (173) — предвестя (174) — предвестявам (186) — предвещавам (186) — предвещая (161) — предвидя (174) — предвижа (176) — предвижвам (186) — предвиждам (186) — предвкусвам (186) — предвкуся (173) — предводителствам (186) — предводителствувам (186) — предвождам (186) — предефинирам (186) — предзнаменувам (186) — предизвестя (174) — предизвестявам (186) — предизвикам (186) — предизвиквам (186) — предискретизирам (186) — предлагам (186) — предложа (176) — предназнача (176) — предназначавам (186) — предначертавам (186) — предначертая (161) — предопределя (174) — предопределям (187) — предоставя (173) — предоставям (187) — предотвратя (174) — предотвратявам (186) — предохраня (174) — предохранявам (186) — предпазвам (186) — предпазя (173) — предписвам (186) — предпиша (159) — предплатя (174) — предплащам (186) — предполагам (186) — предположа (176) — предпочета (145) — предпочитам (186) — предприема (171) — предприемам (186) — предразполагам (186) — предразположа (176) — предрека (148) — предремвам (186) — предремя (154) — предреша (176) — предрешавам (186) — предрешвам (186) — предричам (186) — предрямвам (186) — председателствам (186) — председателствувам (186) — предскажа (156) — предсказвам (186) — представлявам (186) — представя (173) — представям (187) — предстоя (180) — предубедя (174) — предубеждавам (186) — предугадя (173) — предугаждам (186) — предумам (186) — предумвам (186) — предупредя (174) — предупреждавам (186) — предусетя (173) — предусещам (186) — предхождам (186) — предчувствувам (186) — предшествам (186) — предшествувам (186) — предъвквам (186) — предъвча (155) — предявя (174) — предявявам (186) — преекспонирам (186) — прежаднея (160) — прежаднявам (186) — прежалвам (186) — прежаля (173) — преженвам (186) — преженя (173) — преживея (160) — преживявам (186) — преживям (187) — прежиля (173) — прежулвам (186) — прежуля (173) — прежулям (187) — прежуря (173) — прежурям (187) — прежъднея (160) — прежъднявам (186) — прежълтея (160) — прежълтявам (186) — презаверя (174) — презапасявам (186) — презаписвам (186) — презапиша (159) — презаредя (174) — презареждам (186) — презастраховам (186) — презимувам (186) — презирам (186) — презобя (174) — презобявам (186) — презполовявам (186) — презра (150) — презрамча (176) — презрамчвам (186) — презрея (160) — презрявам (186) — презумирам (186) — преигравам (186) — преиграя (161) — преизбера (170) — преизбирам (186) — преизградя (174) — преизграждам (186) — преиздавам (186) — преиздам (168) — преизказвам (186) — преизпълвам (186) — преизпълня (173) — преизпълнявам (186) — преизпълням (187) — преизчислявам (186) — преименувам (186) — преинача (176) — преиначавам (186) — преинсталирам (186) — прекадя (174) — прекадявам (186) — прекаля (174) — прекалявам (186) — прекарам (186) — прекарвам (186) — прекатервам (186) — прекатеря (173) — прекатурвам (186) — прекатуря (173) — прекатурям (187) — прекача (176) — прекачвам (186) — преквалифицирам (186) — прекипя (177) — прекипявам (186) — прекиселя (174) — прекиселявам (186) — преклада (145) — прекланям (187) — прекласирам (186) — преклоня (174) — преклонявам (186) — прекодирам (186) — прекомпилирам (186) — прекопавам (186) — прекопая (161) — прекопирам (186) — прекопирвам (186) — прекося (174) — прекосявам (186) — прекратя (174) — прекратявам (186) — прекрача (176) — прекрачвам (186) — прекроя (175) — прекроявам (186) — прекръствам (186) — прекръстя (173) — прекръстям (187) — прекръщавам (186) — прекупвам (186) — прекупя (173) — прекълцвам (186) — прекърша (176) — прекършвам (186) — прекъсвам (186) — прекъсна (152) — прелетя (177) — прелетявам (186) — прелея (164) — преливам (186) — прелиствам (186) — прелистя (173) — прелистям (187) — прелитам (186) — прелитвам (186) — прелитна (152) — преломя (174) — преломявам (186) — прелъгвам (186) — прелъжа (158) — прелъстя (174) — прелъстявам (186) — прелюбодействам (186) — прелюбодействувам (186) — премажа (156) — премазвам (186) — премалея (160) — премалявам (186) — премахвам (186) — премахна (152) — премачкам (186) — премачквам (186) — премелвам (186) — премеля (184) — пременя (174) — пременявам (186) — пременям (187) — премервам (186) — премеря (173) — премесвам (186) — премествам (186) — преместя (173) — преместям (187) — премеся (173) — премета (145) — преметна (152) — премигам (186) — премигвам (186) — премигна (152) — премижа (178) — премижавам (186) — премилам (186) — премина (152) — преминавам (186) — премирам (186) — премисля (173) — премислям (187) — премитам (186) — премия (163) — премлясна (152) — премра (150a) — премрежа (176) — премрежвам (186) — премръзвам (186) — премръзна (152) — премълча (178) — премълчавам (186) — премятам (186) — пренавивам (186) — пренавия (163) — пренагласявам (186) — пренагласям (187) — пренаема (171) — пренаемам (186) — преназнача (176) — преназначавам (186) — пренаписвам (186) — пренапиша (159) — пренаредя (174) — пренареждам (186) — пренаселвам (186) — пренаселя (173) — пренаситя (173) — пренасищам (186) — пренасочвам (186) — пренасям (187) — пренатоварвам (186) — пренебрегвам (186) — пренебрегна (152) — пренеса (145a) — преномерирам (186) — пренощувам (186) — преобладавам (186) — преоблека (149) — преобличам (186) — преобразувам (186) — преобразя (174) — преобразявам (186) — преобръщам (186) — преобувам (186) — преобуя (163) — преобърна (152) — преодолея (160) — преодолявам (186) — преора (151) — преоравам (186) — преориентирам (186) — преосвидетелствам (186) — преосвидетелствувам (186) — преосигуря (174) — преосигурявам (186) — преосмисля (173) — преосмислям (187) — преоткрия (163) — преотстъпвам (186) — преотстъпя (173) — преохлаждам (186) — преоцветявам (186) — преоценя (174) — преоценявам (186) — препалвам (186) — препаля (173) — препарирам (186) — препаря (173) — препаса (145a) — препасвам (186) — препаша (159) — препека (148) — препеня (173) — препеням (187) — препера (170) — препечатам (186) — препечатвам (186) — препечатя (173) — препея (164) — препивам (186) — препипам (186) — препипвам (186) — препирам (186) — преписвам (186) — препитавам (186) — препитам (186) — препитвам (186) — препичам (186) — препиша (159) — препия (163) — преплавам (186) — преплавя (173) — преплаквам (186) — преплакна (152) — препланирам (186) — преплета (145) — преплитам (186) — преплувам (186) — преповивам (186) — преповия (163) — преповтарям (187) — преповторя (173) — преподавам (186) — преподам (168) — преподписвам (186) — преподпиша (159) — препокривам (186) — препокрия (163) — преполовя (174) — преполовявам (186) — препоръчам (186) — препоръчвам (186) — преправя (173) — преправям (187) — препразвам (186) — препразня (173) — препратя (173) — препращам (186) — препращя (177) — препреда (145) — препредавам (186) — препреча (176) — препречвам (186) — препроводя (173) — препрограмирам (186) — препродавам (186) — препродам (168) — препрочета (145) — препрочитам (186) — препускам (186) — препусна (152) — препъвам (186) — препълвам (186) — препълзя (177) — препълзявам (186) — препълня (173) — препълням (187) — препъна (152) — препържа (176) — препържвам (186) — препъхам (186) — препъхвам (186) — препъхна (152) — препявам (186) — препятствам (186) — препятствувам (186) — преработвам (186) — преработя (173) — преравям (187) — прераждам (186) — преразгледам (186) — преразглеждам (186) — преразделям (187) — преразкажа (156) — преразказвам (186) — преразпределя (174) — преразпределям (187) — преразходвам (186) — преразходя (173) — прерайонирам (186) — прерасна (152) — прераста (145b) — прераствам (186) — пререгистрирам (186) — прередактирам (186) — прередя (174) — прережа (157) — пререждам (186) — пререкавам (186) — преровя (173) — преродя (174) — прерося (174) — преросявам (186) — преръмя (174) — преръсвам (186) — преръся (173) — прерязвам (186) — пресадя (174) — пресаждам (186) — пресегна (152) — преседна (152) — преседя (177) — преседявам (186) — пресека (149) — пресеквам (186) — пресекна (152) — преселвам (186) — преселя (173) — пресея (164) — пресилвам (186) — пресиля (173) — пресилям (187) — пресипвам (186) — пресипна (152) — пресипя (154) — преситя (173) — пресичам (186) — пресищам (186) — прескачам (186) — прескоквам (186) — прескокна (152) — прескоча (176) — преследвам (186) — преслушам (186) — преслушвам (186) — пресметна (152) — пресмятам (186) — преснема (171) — преснемам (186) — преснимам (186) — преснова (151) — пресовам (186) — пресоля (174) — пресолявам (186) — преспивам (186) — преспя (182) — пресрамвам (186) — пресрамя (174) — пресрещам (186) — пресрещна (152) — пресроча (176) — пресрочвам (186) — преставам (186) — престана (152) — престаравам (186) — престарая (161) — престарея (160) — престарявам (186) — престегна (152) — престилам (186) — престорвам (186) — престоря (173) — престоя (180) — престоявам (186) — престраша (176) — престрашавам (186) — престройвам (186) — престроя (175) — престроявам (186) — преструвам (186) — престъпвам (186) — престъпя (173) — престъпям (187) — престъргвам (186) — престържа (158) — престягам (186) — пресуквам (186) — пресуча (155) — пресуша (176) — пресушавам (186) — пресъздавам (186) — пресъздам (168) — пресърдвам (186) — пресътворявам (186) — пресъхвам (186) — пресъхна (152) — пресявам (186) — пресягам (186) — пресядам (186) — претакам (186) — претапям (187) — претворя (174) — претворявам (186) — претегля (173) — претеглям (187) — претегна (152) — претендирам (186) — претичам (186) — претичвам (186) — претоварвам (186) — претоваря (173) — претопля (173) — претоплям (187) — претопя (174) — претопявам (186) — преточа (176) — претренирам (186) — претрепвам (186) — претрепя (154) — претривам (186) — претрия (163) — претроша (176) — претрошавам (186) — претрупам (186) — претрупвам (186) — претръпвам (186) — претръпна (152) — претупам (186) — претупвам (186) — претъка (167) — претълкулвам (186) — претъпквам (186) — претъпча (155) — претъпя (174) — претъпявам (186) — претъркам (186) — претърквам (186) — претърколя (174) — претърпя (177) — претърпявам (186) — претърсвам (186) — претърся (173) — претършувам (186) — претягам (186) — преувелича (176) — преувеличавам (186) — преуморя (174) — преуморявам (186) — преуспея (164) — преуспявам (186) — преустановя (174) — преустановявам (186) — преустройвам (186) — преустроя (175) — преустроявам (186) — преуча (176) — преучвам (186) — префасонирам (186) — префинвам (186) — префиня (173) — префиням (187) — преформулирам (186) — префуча (178) — префучавам (186) — префърцуня (173) — префърцуням (187) — прехапвам (186) — прехапя (154) — прехвалвам (186) — прехваля (173) — прехвана (152) — прехващам (186) — прехвръквам (186) — прехвръкна (152) — прехвърквам (186) — прехвърля (173) — прехвърлям (187) — прехвърча (178) — прехвърчавам (186) — прехвърчам (186) — прехласвам (186) — прехласна (152) — прехождам (186) — прехранвам (186) — прехраня (173) — прехрипвам (186) — прехрипна (152) — прехрусквам (186) — прецапам (186) — прецапвам (186) — прецедя (174) — прецеждам (186) — преценя (174) — преценявам (186) — прецизирам (186) — прецъфтя (177) — прецъфтявам (186) — преча (176) — пречеша (159) — пречиствам (186) — пречистя (173) — пречкам (186) — пречукам (186) — пречуквам (186) — пречупвам (186) — пречупя (173) — прещипвам (186) — прещипна (152) — прещипя (154) — прещраквам (186) — преяждам (186) — преям (169) — прибавя (173) — прибавям (187) — прибегна (152) — прибера (170) — прибирам (186) — приближа (176) — приближавам (186) — прибода (145) — приболя (177) — приболявам (186) — прибълвам (186) — прибързам (186) — прибързвам (186) — прибягам (186) — прибягвам (186) — прибягна (152a) — приватизирам (186) — привдигам (186) — привдигна (152) — приведа (145) — привеждам (186) — приветствам (186) — приветствувам (186) — прививам (186) — привидя (181) — привиждам (186) — привикам (186) — привиквам (186) — привикна (152) — привилегировам (186) — привия (163) — привлека (149) — привличам (186) — привнасям (187) — привнеса (145a) — приводнявам (186) — привържа (156) — привързвам (186) — привърша (176) — привършвам (186) — пригаждам (186) — пригладнея (160) — пригладнявам (186) — пригладя (173) — приглаждам (186) — приглася (174) — пригласям (187) — приглуша (176) — приглушавам (186) — пригодя (174) — пригодявам (186) — приготвя (173) — приготвям (187) — приготовлявам (186) — приградя (174) — приграждам (186) — пригрея (160) — придавам (186) — придам (186) — придвижа (176) — придвижвам (186) — придирвам (186) — придирям (187) — придобивам (186) — придобия (163) — придобрявам (186) — придойда (146a) — придохождам (186) — придремвам (186) — придремя (154) — придружа (176) — придружавам (186) — придръпвам (186) — придрямвам (186) — придумам (186) — придумвам (186) — придържа (179) — придържам (186) — придърпам (186) — придърпвам (186) — приема (171) — приемам (186) — прижумявам (186) — приземя (174) — приземявам (186) — призлея (160) — призлявам (186) — признавам (186) — призная (161) — призова (151) — призовавам (186) — прииждам (186) — приискам (186) — приисквам (186) — прикадя (174) — прикадявам (186) — приказвам (186) — приканвам (186) — приканя (173) — прикапвам (186) — прикапя (154) — прикарам (186) — прикарвам (186) — прикача (176) — прикачам (186) — прикачвам (186) — прикипя (177) — прикипявам (186) — приклада (145) — приклаждам (186) — приклекна (152) — приклещвам (186) — приклещя (173) — приклещям (187) — приключа (176) — приключвам (186) — приклякам (186) — прикляквам (186) — прикова (151) — приковавам (186) — прикомандировам (186) — прикоткам (186) — прикотквам (186) — прикрепвам (186) — прикрепя (174) — прикрепявам (186) — прикрепям (187) — прикривам (186) — прикрия (163) — прикупувам (186) — прикупя (173) — прикършвам (186) — прикътам (186) — прикътвам (186) — прилагам (186) — прилазвам (186) — приласкавам (186) — прилаская (161) — прилая (162) — прилегна (152) — прилепвам (186) — прилепна (152) — прилепя (174) — прилепям (187) — прилетя (177) — прилетявам (186) — прилея (164) — приливам (186) — прилитам (186) — приличам (186) — приложа (176) — прилошавам (186) — прилошея (160a) — прилуня (174) — прилунявам (186) — прилъгвам (186) — прилъжа (158) — прилютея (160) — прилютявам (186) — прилягам (186) — примажа (156) — примазвам (186) — прималея (160) — прималявам (186) — примамвам (186) — примамя (173) — примервам (186) — примеря (173) — примесвам (186) — примеся (173) — примигам (186) — примигвам (186) — примигна (152) — примижа (178) — примижавам (186) — примирам (186) — примиря (174) — примирявам (186) — примокрея (160) — примокря (173) — примокрявам (186) — примолвам (186) — примоля (173) — примра (150a) — примрача (176) — примрачавам (186) — примъквам (186) — примъкна (152) — примърдвам (186) — принадлежа (178) — принадя (173) — принаждам (186) — принасям (187) — принеса (145a) — принижавам (186) — принизя (174) — принизявам (186) — принудя (173) — принуждавам (186) — приобщавам (186) — приобщя (174) — припадам (186) — припадна (152) — припалвам (186) — припаля (173) — припарвам (186) — припаря (173) — припвам (186) — припека (148) — припечелвам (186) — припечеля (173) — припея (164) — припивам (186) — припирам (186) — приписвам (186) — припискам (186) — припичам (186) — припиша (159) — припищявам (186) — припия (163) — припкам (186) — приплаквам (186) — припламвам (186) — припламна (152) — приплача (155) — приплескам (186) — приплесквам (186) — приплета (145) — приплитам (186) — приплъзвам (186) — приплъзна (152) — припна (152) — приповдигам (186) — приповдигна (152) — приповтарям (187) — приповторя (173) — припознавам (186) — припозная (161a) — припокривам (186) — припомня (173) — припомням (187) — припра (150) — приправя (173) — приправям (187) — припръскам (186) — припръсквам (186) — припуша (176) — припушвам (186) — припълзя (177) — припълзявам (186) — припъплям (187) — припявам (186) — приравня (174) — приравнявам (186) — прираждам (186) — прирасна (152) — прираста (145b) — прираствам (186) — приритам (186) — приритвам (186) — природя (174) — прирося (174) — приросявам (186) — присадя (174) — присаждам (186) — присветна (152) — присвивам (186) — присвия (163) — присвоя (175) — присвоявам (186) — присегна (152) — приседна (152) — присипвам (186) — присипя (154) — присламча (176) — присламчвам (186) — присланям (187) — прислоня (174) — прислонявам (186) — прислугвам (186) — прислужа (176) — прислужвам (186) — прислушам (186) — прислушвам (186) — присмея (160) — присмивам (186) — приспадам (186) — приспадна (152) — приспивам (186) — присплесквам (186) — приспособя (174) — приспособявам (186) — приспя (182) — приставам (186) — приставя (173) — пристана (152) — пристегна (152) — пристигам (186) — пристигна (152) — пристискам (186) — пристисна (152) — присторвам (186) — присторя (173) — пристрастя (174) — пристрастявам (186) — пристройвам (186) — пристроя (175) — пристроявам (186) — пристъпвам (186) — пристъпя (173) — пристъпям (187) — пристягам (186) — присъдя (173) — присъединя (174) — присъединявам (186) — присъждам (186) — присънвам (186) — присъня (173) — присъствам (186) — присъствувам (186) — присягам (186) — присядам (186) — притайвам (186) — притая (175) — притаявам (186) — притварям (187) — притворя (173) — притегля (173) — притеглям (187) — притегна (152) — притежавам (186) — притека (148) — притесня (174) — притеснявам (186) — притискам (186) — притисквам (186) — притисна (152) — притихвам (186) — притихна (152) — притичам (186) — притичвам (186) — притрябвам (186) — притулвам (186) — притуля (173) — притулям (187) — притупам (186) — притупвам (186) — притурвам (186) — притуря (173) — притурям (187) — притъквам (186) — притъкмя (174) — притъкмявам (186) — притъмнея (160) — притъмнявам (186) — притъпча (155) — притъпя (174) — притъпявам (186) — притърча (178) — притърчавам (186) — притътрям (187) — притягам (186) — приуча (176) — приучавам (186) — приучвам (186) — прихвам (186) — прихвана (152) — прихващам (186) — прихвръквам (186) — прихлупвам (186) — прихлупя (173) — прихлупям (187) — прихна (152) — прихождам (186) — прицелвам (186) — прицеля (173) — причакам (186) — причаквам (186) — причервя (174) — причервявам (186) — причернея (160) — причернявам (186) — причесвам (186) — причестя (174) — причестявам (186) — причеша (159) — причиня (174) — причинявам (186) — причисля (174) — причислявам (186) — причувам (186) — причукам (186) — причуквам (186) — причуя (163) — пришепвам (186) — пришепна (152) — пришивам (186) — пришия (163) — пришпорвам (186) — пришпоря (173) — прища (144) — прищипвам (186) — прищипна (152) — прищипя (154) — прищраквам (186) — прищъпвам (186) — прищъпна (152) — прищявам (186) — приютя (174) — приютявам (186) — приям (169) — приятелствам (186) — проагитирам (186) — проанализирам (186) — пробвам (186) — пробегна (152) — пробера (170) — пробивам (186) — пробирам (186) — пробия (163) — проблесна (152) — проблея (160) — проблясвам (186) — пробода (145) — пробождам (186) — пробудя (173) — пробуждам (186) — пробутам (186) — пробутвам (186) — пробълбукам (186) — пробягам (186) — пробягвам (186) — пробягна (152a) — проваля (174) — провалям (187) — проведа (145) — провеждам (186) — проверя (174) — проверявам (186) — провесвам (186) — провеся (173) — проветря (173) — проветрявам (186) — проветрям (187) — провея (164) — провидя (181) — провиждам (186) — провиквам (186) — провикна (152) — провинциализирам (186) — провиня (174) — провинявам (186) — провирам (186) — провисвам (186) — провисна (152) — провися (173) — провлачвам (186) — провлека (149) — провличам (186) — проводя (173) — провождам (186) — провокирам (186) — провра (150a) — провъзглася (174) — провъзгласявам (186) — провъзгласям (187) — провървя (177) — провървявам (186) — прогарям (187) — прогизвам (186) — прогизна (152) — проглася (174) — прогласявам (186) — прогласям (187) — прогледам (186) — прогледна (152) — проглеждам (186) — проглуша (176) — проглушавам (186) — прогнивам (186) — прогния (163) — прогнозирам (186) — проговарям (187) — проговорвам (186) — проговоря (173) — прогонвам (186) — прогоня (173) — програмирам (186) — прогресирам (186) — прогриза (151) — прогризвам (186) — прогърмя (177) — прогърмявам (186) — продавам (186) — продам (168) — продера (170) — продиктувам (186) — продирам (186) — продоволствам (186) — продоволствувам (186) — продумам (186) — продумвам (186) — продупча (176) — продупчвам (186) — продухам (186) — продухвам (186) — продуцирам (186) — продължа (178) — продължавам (186) — продънвам (186) — продъня (173) — проектирам (186) — проехтя (177) — проехтявам (186) — проецирам (186) — проеча (178) — проечавам (186) — прожектирам (186) — проживея (160) — проживявам (186) — прозвуча (178) — прозвучавам (186) — прозвънтя (177) — прозвънтявам (186) — прозвъня (177) — прозвънявам (186) — прозина (152) — прозирам (186) — прозра (150) — прозявам (186) — прозям (187) — проигравам (186) — проиграя (161) — произведа (145) — произвеждам (186) — произволнича (176) — произлизам (186) — произляза (147) — произнасям (187) — произнеса (145a) — произтека (148) — произтичам (186) — произхождам (186) — прокапвам (186) — прокапя (154) — прокарам (186) — прокарвам (186) — прокашлям (187) — прокисвам (186) — прокисна (152) — прокламирам (186) — проклевам (186) — проклетисвам (186) — проклинам (186) — прокобя (173) — прокобявам (186) — проконтролирвам (186) — прокопавам (186) — прокопая (161) — прокопсам (186) — прокопсвам (186) — прокрадвам (186) — прокрадна (152) — прокудя (173) — прокуждам (186) — прокълна (172) — прокълнавам (186) — прокълня (174) — прокълнявам (186) — прокънтя (177) — прокънтявам (186) — прокъсам (186) — прокъсвам (186) — пролазвам (186) — пролазя (173) — пролайвам (186) — пролая (162) — пролетаризирам (186) — пролетя (177) — пролея (164) — проливам (186) — пролитам (186) — пролича (178) — проличавам (186) — проломя (174) — пролонгирам (186) — променя (174) — променям (187) — промивам (186) — промисля (173) — промислям (187) — промишлявам (186) — промия (163) — промоцирам (186) — промуша (176) — промушвам (186) — промушквам (186) — промъквам (186) — промъкна (152) — промълвя (174) — промълвявам (186) — промълвям (187) — промънкам (186) — промънквам (186) — промърморвам (186) — промърморя (173) — пронеса (145a) — пронижа (156) — пронизвам (186) — прониквам (186) — проникна (152) — проницавам (186) — пропагандирам (186) — пропадам (186) — пропадна (152) — пропера (170) — пропея (164) — пропивам (186) — пропилея (160) — пропилявам (186) — прописвам (186) — пропиша (159) — пропищя (177) — пропищявам (186) — пропия (163) — проплаквам (186) — проплакна (152) — проплача (155) — проповядам (186) — проповядвам (186) — проправя (173) — проправям (187) — пропукам (186) — пропуквам (186) — пропускам (186) — пропусна (152) — пропуша (176) — пропушвам (186) — пропущам (186) — пропъдя (173) — пропъждам (186) — пропълзя (177) — пропълзявам (186) — пропътувам (186) — пропявам (186) — проработвам (186) — проработя (173) — прорасна (152) — прораста (145b) — прораствам (186) — прорежа (157) — проридавам (186) — пророкувам (186) — проронвам (186) — пророня (173) — пророчествам (186) — пророчествувам (186) — прорязвам (186) — просвам (186) — просветвам (186) — просветлея (160) — просветля (174) — просветлявам (186) — просветна (152) — просветя (174) — просветявам (186) — просвещавам (186) — просвирвам (186) — просвиря (173) — просека (149) — просея (164) — просипвам (186) — просичам (186) — просиявам (186) — просияя (161) — проскубвам (186) — проскубя (154) — проскърцам (186) — проскърцвам (186) — прославя (173) — прославям (187) — проследя (174) — проследявам (186) — прослужа (176) — прослужвам (186) — прослушам (186) — прослушвам (186) — просмуквам (186) — просмуча (155) — просна (152) — проспектирам (186) — просперирам (186) — проспивам (186) — проспя (182) — просроча (176) — просрочвам (186) — простена (152) — простенвам (186) — простивам (186) — простина (152) — простирам (186) — проституирам (186) — простра (150) — прострелвам (186) — прострелям (187) — простудя (174) — простудявам (186) — простъпвам (186) — простъпя (173) — простя (174) — просуша (176) — просушавам (186) — просълзя (174) — просълзявам (186) — просъскам (186) — просъхна (152) — просъществувам (186) — прося (173) — протакам (186) — протегна (152) — протежирам (186) — протека (148) — протестирам (186) — противодействам (186) — противодействувам (186) — противополагам (186) — противоположа (176) — противопоставя (173) — противопоставям (187) — противореча (178) — противостоя (180) — противоуказвам (186) — противя (174) — протичам (186) — протоколирам (186) — проточа (176) — проточвам (186) — протривам (186) — протрия (163) — протръбя (174) — протръбявам (186) — протъркам (186) — протърквам (186) — протягам (186) — проумея (160) — проумявам (186) — проуча (176) — проучвам (186) — профанизирам (186) — профанирам (186) — професионализирам (186) — профилирам (186) — профуквам (186) — профуча (178) — профучавам (186) — прохладя (174) — прохладявам (186) — прохлаждам (186) — прохлузвам (186) — проходя (173) — прохождам (186) — процедирам (186) — процедя (174) — процеждам (186) — процепвам (186) — процепя (173) — процъфтя (177) — процъфтявам (186) — прочета (145) — прочиствам (186) — прочистя (173) — прочитам (186) — прочувам (186) — прочувствам (186) — прочуя (163) — прошарвам (186) — прошаря (173) — прошепвам (186) — прошепна (152) — прошетам (186) — прошнуровам (186) — прошумоля (174) — прошумолявам (186) — прошумя (174) — прошушна (152) — прощавам (186) — проявя (174) — проявявам (186) — прояждам (186) — проям (169) — проясня (174) — прояснявам (186) — пружинирам (186) — пръждосам (186) — пръждосвам (186) — пръквам (186) — пръкна (152) — пръсвам (186) — пръскам (186) — пръсна (152) — пръхвам (186) — пръхкам (186) — пръхна (152) — пръхтя (177) — псувам (186) — публикувам (186) — пудросам (186) — пудросвам (186) — пудря (173) — пукам (186) — пуквам (186) — пукна (152) — пулверизирам (186) — пулпирам (186) — пулсирам (186) — пуля (173) — пунктирам (186) — пускам (186) — пусна (152) — пустея (160) — пустосам (186) — пустосвам (186) — пуфкам (186) — пуфтя (177) — пухам (186) — пухвам (186) — пухкам (186) — пухна (152) — пухтя (177) — пуша (176) — пушвам (186) — пушкам (186) — пушна (152) — пущам (186) — пъдя (173) — пъкна (152) — пълзя (177) — пълнея (160) — пълня (173) — пъпкувам (186) — пъпля (173) — пъпчасам (186) — пъпчасвам (186) — първенствувам (186) — пържа (176) — пързалям (187) — пърля (173) — пърпам (186) — пърполя (173) — пърпоря (173) — пърхам (186) — пъстрея (160) — пъстря (173) — пътешествам (186) — пътешествувам (186) — пътувам (186) — пъхам (186) — пъхвам (186) — пъхна (152) — пъхтя (177) — пъча (176) — пъшкам (186)