Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Т

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Т“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Т[редактиране]

таблетирам (186) — табулирам (186) — таковам (186) — таксувам (186) — тактувам (186) — тампонирам (186) — тананикам (186) — танцувам (186) — тапицирам (186) — татуирам (186) — тача (176) — тая (175) — творя (174) — твърдея (160) — твърдя (174) — театралнича (176) — тегля (173) — тегна (152) — тежа (178) — тежнея (160) — тека (148) — теквам (186) — текна (152) — телеграфирам (186) — телепортирам (186) — телефонирам (186) — теля (173) — темперирам (186) — теоретизирам (186) — тепам (186) — терасирам (186) — терзая (161) — тероризирам (186) — тесам (186) — теснея (160) — тествам (186) — тестувам (186) — тикам (186) — тиквам (186) — тикна (152) — тиктакам (186) — типизирам (186) — типосвам (186) — тиражирам (186) — тиранизирам (186) — титулувам (186) — тичам (186) — тласвам (186) — тласкам (186) — тласна (152) — тлея (160) — тлъстея (160) — тоалирам (186) — товаря (173) — толерирам (186) — топвам (186) — топлофицирам (186) — топля (173) — топна (152) — топуркам (186) — топя (174) — тормозя (173) — торпилирам (186) — торя (174) — точа (176) — травматизирам (186) — тракам (186) — траквам (186) — тракна (152) — трамбовам (186) — трампя (173) — трансбордирам (186) — транскрибирам (186) — транслирам (186) — транслитерирам (186) — трансплантирам (186) — транспонирам (186) — транспортирам (186) — трансферирам (186) — трансформирам (186) — трасирам (186) — трая (162) — требя (173) — тревожа (176) — тревясам (186) — тревясвам (186) — тремолирам (186) — тренирам (186) — трепвам (186) — треперя (173) — трепкам (186) — трепна (152) — трептя (177) — трепя (154) — треса (145a) — тресна (152) — третирам (186) — трещя (177) — триумфирам (186) — трия (163) — тровя (173) — трогвам (186) — трогна (152) — тропам (186) — тропвам (186) — тропкам (186) — тропна (152) — трополя (174) — тропосам (186) — тропосвам (186) — тропотя (173) — тросвам (186) — тросна (152) — троша (176) — трудоустроя (175) — трудоустроявам (186) — трудя (173) — трупам (186) — трупвам (186) — трупна (152) — труфя (173) — тръбя (174) — тръгвам (186) — тръгна (152) — тръквам (186) — тръкна (152) — трънясам (186) — трънясвам (186) — тръпна (152) — тръсвам (186) — тръскам (186) — тръсна (152) — тръшвам (186) — тръшкам (186) — тръшна (152) — трябвам (186) — трясвам (186) — тряскам (186) — туберкулирам (186) — туктам (186) — туля (173) — тупам (186) — тупвам (186) — тупирам (186) — тупкам (186) — тупна (152) — туптя (177) — турна (152) — турча (176) — туря (173) — турям (187) — тутам (186) — туткам (186) — туширам (186) — тъгувам (186) — тъжа (176) — тъка (167) — тъкмя (174) — тълкувам (186) — тълпя (174) — тъмнея (160) — тъмня (174) — тъна (152) — тънея (160) — тънтя (174) — тъня (174) — тъпея (160) — тъпча (155) — тъпя (174) — търбуша (176) — търгувам (186) — тържествувам (186) — търкалям (187) — търкам (186) — търколя (174) — търкулвам (186) — търкулна (152) — търмъча (176) — търпя (177) — търся (173) — търтя (173) — търча (178) — тършувам (186) — тътна (152) — тътря (173) — тюхкам (186)