Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/У

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „У“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

У[редактиране]

убегна (152) — убедя (174) — убеждавам (186) — убивам (186) — убия (163) — убода (145) — убодвам (186) — убождам (186) — убягам (186) — убягвам (186) — убягна (152a) — уважа (176) — уважавам (186) — увардвам (186) — увардя (173) — уварявам (186) — уведомя (174) — уведомявам (186) — увеждам (186) — увековеча (176) — увековечавам (186) — увелича (176) — увеличавам (186) — увенчавам (186) — увенчая (161) — уверя (174) — уверявам (186) — увесвам (186) — увеселя (174) — увеселявам (186) — увеся (173) — увехна (152) — увещавам (186) — увещая (161) — увивам (186) — увирам (186) — увисвам (186) — увисна (152) — увия (163) — увлека (149) — увличам (186) — уволня (174) — уволнявам (186) — увра (150a) — увредя (174) — увреждам (186) — увря (177) — увълча (176) — увълчвам (186) — увържа (156) — увързвам (186) — увъртам (186) — увъртя (177) — увяхвам (186) — угадя (173) — угаждам (186) — угасвам (186) — угасна (152) — угася (174) — угасявам (186) — угасям (187) — углъбя (174) — углъбявам (186) — угнетя (174) — угнетявам (186) — угнивам (186) — угния (163) — уговарям (187) — уговоря (173) — угоднича (176) — угодя (174) — уголемя (174) — уголемявам (186) — угостя (174) — угощавам (186) — угоя (175) — угоявам (186) — угрижвам (186) — удавам (186) — удавя (173) — удавям (187) — удам (168) — ударя (173) — удвоя (175) — удвоявам (186) — удебеля (174) — удебелявам (186) — удесеторя (174) — удесеторявам (186) — удивлявам (186) — удивя (174) — удовлетворя (174) — удовлетворявам (186) — удостоверя (174) — удостоверявам (186) — удостоя (180) — удостоявам (186) — удремвам (186) — удремя (154) — удрям (187) — удрямвам (186) — удуша (176) — удушавам (186) — удушвам (186) — удължа (178) — удължавам (186) — удържа (179) — удържам (186) — уединя (174) — уединявам (186) — уеднаквя (174) — уеднаквявам (186) — уедря (174) — уедрявам (186) — ужася (174) — ужасявам (186) — ужилвам (186) — ужиля (173) — узаконя (174) — узаконявам (186) — узнавам (186) — узная (161) — узрея (160) — узрявам (186) — узурпирам (186) — уйдисам (186) — уйдисвам (186) — уйдурдисам (186) — уйдурдисвам (186) — укажа (156) — указвам (186) — укахъря (173) — укахърявам (186) — укоря (174) — укорявам (186) — украся (174) — украсявам (186) — укрепвам (186) — укрепна (152) — укрепя (174) — укрепявам (186) — укривам (186) — укрия (163) — укротя (174) — укротявам (186) — улавям (187) — улегна (152) — улесня (174) — улеснявам (186) — улисам (186) — улисвам (186) — улича (176) — уличавам (186) — уловя (174) — улуча (176) — улучвам (186) — улягам (186) — умалея (160) — умаля (174) — умалявам (186) — умервам (186) — умеря (173) — умесвам (186) — умеся (173) — умея (160) — умивам (186) — умилквам (186) — умилостивя (174) — умилостивявам (186) — умиля (174) — умилявам (186) — умирам (186) — умирисвам (186) — умириша (159) — умиротворя (174) — умиротворявам (186) — умиря (174) — умирявам (186) — умисля (173) — умислям (187) — умия (163) — умножа (178) — умножавам (186) — умозаключа (176) — умозаключавам (186) — умокря (173) — умолявам (186) — умопобъркам (186) — умопобърквам (186) — умопомрача (176) — умопомрачавам (186) — уморя (174) — уморявам (186) — умра (150a) — умувам (186) — умъдрея (160) — умъдря (173) — умъдрявам (186) — умълча (178) — умълчавам (186) — умъртвя (174) — умъртвявам (186) — унаследя (174) — унаследявам (186) — унася (177) — унасям (187) — унеса (145a) — унивам (186) — унижа (176) — унижавам (186) — унизя (174) — унизявам (186) — унисам (186) — унифицирам (186) — унищожа (176) — унищожавам (186) — уния (163) — упадам (186) — упадна (152) — уплаша (176) — уплашвам (186) — уплътня (174) — уплътнявам (186) — уповавам (186) — уподобя (174) — уподобявам (186) — упойвам (186) — упокоя (175) — упокоявам (186) — упомена (152) — упоменавам (186) — упорствам (186) — упорствувам (186) — употребя (174) — употребявам (186) — упоя (175) — упоявам (186) — управлявам (186) — упражня (174) — упражнявам (186) — упреквам (186) — упрекна (152) — упълномощавам (186) — упълномощя (174) — упътвам (186) — упътя (173) — уравновеся (174) — уравновесявам (186) — уравня (174) — уравнявам (186) — урегулирам (186) — урегулирвам (186) — уредя (174) — уреждам (186) — уринирам (186) — уронвам (186) — уроня (173) — урочасам (186) — урочасвам (186) — усамотя (174) — усамотявам (186) — усвоя (175) — усвоявам (186) — уседна (152) — уседя (177) — уседявам (186) — усетя (173) — усещам (186) — усилвам (186) — усиля (173) — ускоря (174) — ускорявам (186) — уславям (187) — усладя (174) — услаждам (186) — условя (174) — усложня (174) — усложнявам (186) — услужа (176) — услужвам (186) — усмиря (174) — усмирявам (186) — усмихвам (186) — усмихна (152) — усмърдя (174) — усмърдявам (186) — успея (164) — успивам (186) — успокоя (175) — успокоявам (186) — успя (182) — успявам (186) — усредя (174) — усредявам (186) — установя (174) — установявам (186) — устискам (186) — устисквам (186) — устоя (180) — устоявам (186) — устрелвам (186) — устремя (174) — устремявам (186) — устройвам (186) — устроя (175) — устроявам (186) — усуквам (186) — усуча (155) — усъвършенствам (186) — усъвършенствувам (186) — усъмня (174) — усъмнявам (186) — усядам (186) — утайвам (186) — уталожа (176) — уталожвам (186) — утая (175) — утаявам (186) — утвърдя (174) — утвърдявам (186) — утвърждавам (186) — утежнея (160) — утежня (174) — утежнявам (186) — утеснея (160) — утесня (174) — утеснявам (186) — утеша (176) — утешавам (186) — утихвам (186) — утихна (152) — утоля (174) — утолявам (186) — уточня (174) — уточнявам (186) — утрайвам (186) — утрая (162) — утрепвам (186) — утрепя (154) — утроявам (186) — утрудвам (186) — утрудя (173) — утъпквам (186) — утъпча (155) — ухажвам (186) — ухам (186) — ухапвам (186) — ухапя (154) — ухая (162) — ухилвам (186) — ухиля (173) — ухна (152) — уцелвам (186) — уцеля (173) — уча (176) — участвам (186) — участвувам (186) — учетворявам (186) — учителствам (186) — учителствувам (186) — учленя (174) — учленявам (186) — учредя (174) — учредявам (186) — учреждавам (186) — учудвам (186) — учудя (173) — ушивам (186) — ушия (163) — уязвя (174) — уязвявам (186) — уясня (174) — уяснявам (186)