Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Н

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Н“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Н[редактиране]

набавя (173) — набавям (187) — набарам (186) — набарвам (186) — набая (162) — набедя (174) — набедявам (186) — набеждавам (186) — набелвам (186) — набележа (183) — набеля (173) — набелязвам (186) — набера (170) — набеснея (160) — набивам (186) — набирам (186) — набича (176) — набичвам (186) — набия (163) — наблегна (152) — наблея (160) — наближа (178) — наближавам (186) — наблъскам (186) — наблъсквам (186) — наблюдавам (186) — наблягам (186) — набода (145) — набождам (186) — набозавам (186) — набозая (161) — набоклучвам (186) — наболя (177) — наболявам (186) — набраздя (174) — набраздявам (186) — набрашня (174) — набрашнявам (186) — наброя (175) — наброявам (186) — набрулвам (186) — набруля (173) — набрулям (187) — набръчкам (186) — набръчквам (186) — набръщолевя (173) — набръщолевям (187) — набутам (186) — набутвам (186) — набухам (186) — набухвам (186) — набуча (176) — набучвам (186) — набъбвам (186) — набъбна (152) — набъбря (173) — набъбрям (187) — набъквам (186) — набърборвам (186) — набърборя (173) — набъркам (186) — набърквам (186) — набърчвам (186) — набъхтвам (186) — набъхтя (173) — навадя (173) — наваксам (186) — наваксвам (186) — наваля (174) — навалявам (186) — навалям (187) — наварявам (186) — навдигам (186) — навдигна (152) — наведа (145) — навеждам (186) — навесвам (186) — навестя (174) — навестявам (186) — навеся (173) — навехна (152) — навечерям (187) — навея (164) — навзема (171) — навземам (186) — навзимам (186) — навивам (186) — навиждам (186) — навикам (186) — навиквам (186) — навикна (152) — навинтвам (186) — навирам (186) — навирвам (186) — навиря (173) — навирям (187) — нависвам (186) — нависна (152) — навия (163) — навлажнея (160) — навлажня (174) — навлажнявам (186) — навлека (149) — навлизам (186) — навличам (186) — навляза (147) — наводня (174) — наводнявам (186) — навра (150) — навредя (174) — навреждам (186) — навременя (174) — навря (177) — навъдя (173) — навъждам (186) — навървя (177) — навървям (187) — навържа (156) — навързвам (186) — навъртам (186) — навъртвам (186) — навъртя (177) — навъртявам (186) — навърша (176) — навършавам (186) — навършвам (186) — навъсвам (186) — навъся (173) — навявам (186) — навяхвам (186) — нагаждам (186) — нагазвам (186) — нагазя (173) — нагарчам (186) — нагарям (187) — нагизвам (186) — нагиздвам (186) — нагиздя (173) — нагиздям (187) — нагизна (152) — нагладувам (186) — нагладя (173) — наглася (174) — нагласявам (186) — нагласям (187) — нагледам (186) — нагледвам (186) — наглеждам (186) — нагнездям (187) — нагнетя (174) — нагнетявам (186) — нагнивам (186) — нагнитам (186) — нагния (163) — нагноя (175) — нагноявам (186) — наговарям (187) — наговорвам (186) — наговоря (173) — нагодя (174) — нагодявам (186) — наголемея (160) — наголемявам (186) — нагонвам (186) — нагоня (173) — нагорещя (174) — нагорещявам (186) — нагорча (178) — нагорчавам (186) — нагоря (174) — нагорявам (186) — нагостя (174) — нагостявам (186) — наготвя (173) — наготвям (187) — нагощавам (186) — нагоя (175) — нагоявам (186) — награбвам (186) — награбя (173) — награбям (187) — наградя (174) — награждавам (186) — награкам (186) — награквам (186) — награмадя (174) — награнявам (186) — награчвам (186) — нагреба (151) — нагребвам (186) — нагрея (160) — нагриза (151) — нагризвам (186) — нагрубя (174) — нагрубявам (186) — нагрухам (186) — нагрухвам (186) — нагрявам (186) — нагъвам (186) — нагъзурчвам (186) — нагълтам (186) — нагълтвам (186) — нагълча (178) — нагълчавам (186) — нагъна (152) — нагърбвам (186) — нагърбушвам (186) — нагърбя (173) — нагърбям (187) — нагърча (176) — нагърчвам (186) — надавам (186) — надаря (174) — надарявам (186) — надбягам (186) — надбягвам (186) — надварвам (186) — надварям (187) — надвесвам (186) — надвеся (173) — надвзема (171) — надвземам (186) — надвзимам (186) — надвивам (186) — надвикам (186) — надвиквам (186) — надвисвам (186) — надвисна (152) — надвися (173) — надвиша (176) — надвишавам (186) — надвия (163) — надвнасям (187) — надвнеса (145a) — надвръщам (186) — надграждам (186) — надгрея (160) — наддавам (186) — наддам (168) — надделея (160) — надделявам (186) — наддумам (186) — наддумвам (186) — надебелея (160) — надебелявам (186) — надера (170) — надея (160) — наджасвам (186) — наджасквам (186) — надживея (160) — надживявам (186) — наджъна (152) — наджънвам (186) — надзема (171) — надземам (186) — надзиравам (186) — надзървам (186) — надзърна (152) — надзъртам (186) — надзъртвам (186) — надигам (186) — надигна (152) — надигравам (186) — надиграя (161) — надипля (173) — надиплям (187) — надирам (186) — надишам (186) — надишвам (186) — надлъгвам (186) — надмина (152) — надминавам (186) — надмогвам (186) — надмогна (152) — надниквам (186) — надникна (152) — надничам (186) — надовличам (186) — надойвам (186) — надойда (146a) — надокарвам (186) — надомъквам (186) — надомъкна (152) — надонасям (187) — надонеса (145a) — надохождам (186) — надоя (175) — надоявам (186) — надоявям (187) — надпера (170) — надпея (164) — надпивам (186) — надписвам (186) — надпиша (159) — надпия (163) — надплатя (174) — надплащам (186) — надпреварвам (186) — надпреваря (173) — надпреварям (187) — надпрепускам (186) — надпрепусквам (186) — надприказвам (186) — надприпквам (186) — надпявам (186) — надработвам (186) — надработя (173) — надраскам (186) — надрасквам (186) — надрасна (152) — надраста (145b) — надраствам (186) — надращя (173) — надребня (174) — надребнявам (186) — надрежа (157) — надремвам (186) — надремя (154) — надробя (174) — надробявам (186) — надрусам (186) — надрусвам (186) — надрънкам (186) — надрънквам (186) — надрямвам (186) — надсвирвам (186) — надсвиря (173) — надскачам (186) — надскоча (176) — надсмея (160) — надсмивам (186) — надстроя (175) — надстроявам (186) — надтичам (186) — надтичвам (186) — надувам (186) — надумам (186) — надумвам (186) — надумквам (186) — надупча (176) — надупчвам (186) — надухам (186) — надуша (176) — надушвам (186) — надуя (163) — надхвърля (173) — надхвърлям (187) — надхитря (174) — надхитрявам (186) — надхитрям (187) — надцакам (186) — надцаквам (186) — надценя (174) — надценявам (186) — надчета (145) — надънвам (186) — надървям (187) — надърдорвам (186) — надърдоря (173) — надъхам (186) — надъхвам (186) — надя (173) — надявам (186) — надяждам (186) — надялам (186) — надям (169) — надяна (153) — наедрея (160) — наедрявам (186) — наежа (176) — наежвам (186) — наелектризирам (186) — наема (171) — наемам (186) — нажаля (174) — нажалявам (186) — наждам (186) — нажежа (178) — нажежавам (186) — наживея (160) — наживявам (186) — нажулвам (186) — нажуля (173) — назема (171) — назидавам (186) — назимам (186) — назлъндисам (186) — назлъндисвам (186) — назнача (176) — назначавам (186) — назобам (186) — назобвам (186) — назобя (174) — назобявам (186) — назова (151) — назовавам (186) — назорвам (186) — назоря (173) — назорям (187) — назрея (160) — назрявам (186) — назубря (173) — назубрям (187) — назъбвам (186) — назъбя (173) — назъбям (187) — назърна (152) — назъртам (186) — наивнича (178) — наигравам (186) — наиграя (161) — наизкачвам (186) — наизлизам (186) — наизляза (147) — наизскоча (176) — наизустя (174) — наизустявам (186) — наименувам (186) — накадя (174) — накадявам (186) — накажа (156) — наказвам (186) — накалвам (186) — накаля (174) — накалявам (186) — накалям (187) — накамарвам (186) — накамаря (174) — накамарявам (186) — наканвам (186) — наканя (173) — накапвам (186) — накапя (154) — накарам (186) — накарвам (186) — накастря (173) — накастрям (187) — накатраня (174) — накатранявам (186) — накацам (186) — накацвам (186) — накача (176) — накачвам (186) — накачулвам (186) — накачуля (173) — наквасвам (186) — наквася (173) — наквасям (187) — накипря (173) — накипрям (187) — накипя (177) — накипявам (186) — накирливям (187) — накисвам (186) — накиселея (160) — накиселявам (186) — накисна (152) — накитвам (186) — накитя (173) — накича (176) — накичвам (186) — наклада (145) — наклаждам (186) — накланям (187) — наклеветя (174) — наклеветявам (186) — наклейвам (186) — наклепвам (186) — наклепя (154) — наклоня (174) — наклонявам (186) — наклопам (186) — наклопвам (186) — наклякам (186) — накляквам (186) — накова (151) — наковавам (186) — наковладя (173) — наковладям (187) — наковлаждам (186) — накокошинвам (186) — накокошиня (173) — наколя (185) — наконтвам (186) — наконтя (173) — наконтям (187) — накопавам (186) — накопая (161) — накося (174) — накосявам (186) — накрада (145) — накривея (160) — накривя (174) — накривявам (186) — накупувам (186) — накупя (173) — накусвам (186) — накуся (173) — накуцвам (186) — накъдря (173) — накъдрям (187) — накълва (151) — накълвавам (186) — накълцам (186) — накълцвам (186) — накървавя (174) — накървавявам (186) — накърквам (186) — накърмвам (186) — накърмя (173) — накърмям (187) — накърня (174) — накърнявам (186) — накърша (176) — накършвам (186) — накъсам (186) — накъсвам (186) — налавям (187) — налагам (186) — налазвам (186) — налазя (173) — налапам (186) — налапвам (186) — налая (162) — налегна (152) — належа (178) — належавам (186) — налепвам (186) — налепя (174) — налепям (187) — налетя (177) — налетявам (186) — налея (164) — наливам (186) — налижа (156) — нализвам (186) — налискам (186) — налисквам (186) — налитам (186) — наловя (174) — наложа (176) — налокам (186) — налоквам (186) — наломотвам (186) — наломя (174) — наломявам (186) — налоча (176) — налудея (160) — налудувам (186) — налуча (176) — налучвам (186) — налучкам (186) — налучквам (186) — налюбвам (186) — налюбувам (186) — налюсквам (186) — налютя (174) — налютявам (186) — налющя (173) — налягам (186) — налягвам (186) — намагнетизирам (186) — намажа (156) — намазвам (186) — намалея (160) — намаля (174) — намалявам (186) — намацам (186) — намацвам (186) — намачкам (186) — намачквам (186) — намеквам (186) — намекна (152) — намеля (184) — намеря (173) — намесвам (186) — намествам (186) — наместя (173) — намеся (173) — намета (145) — наметна (152) — намечтавам (186) — намигам (186) — намигвам (186) — намигна (152) — намина (152) — наминавам (186) — намирам (186) — намирисвам (186) — намириша (159) — намисля (173) — намислям (187) — намитам (186) — намножа (178) — намножавам (186) — намокря (173) — намокрям (187) — намотавам (186) — намотая (161) — намразвам (186) — намразя (173) — намразявам (186) — намръзвам (186) — намръзна (152) — намръщвам (186) — намръщя (173) — намусвам (186) — намуся (173) — намуша (176) — намушвам (186) — намушкам (186) — намушквам (186) — намъдрувам (186) — намъдря (173) — намъдрям (187) — намъквам (186) — намъкна (152) — намърдвам (186) — намърся (174) — намърсявам (186) — намъча (176) — намъчвам (186) — намятам (186) — нанаждам (186) — нанасям (187) — нанеса (145a) — нанижа (156) — нанизвам (186) — нанкам (186) — наносвам (186) — нанося (173) — наобикалям (187) — наобиколя (174) — наоблека (149) — наобличам (186) — наобядвам (186) — наокача (176) — наокачам (186) — наокачвам (186) — наоравам (186) — наостря (173) — наострям (187) — нападам (186) — нападна (152) — напазарувам (186) — напакостя (174) — напакостявам (186) — напалвам (186) — напаля (173) — напарвам (186) — напарфюмирам (186) — напарчавам (186) — напаря (173) — напаса (145a) — напасвам (186) — напатвам (186) — напатя (173) — напащам (186) — напека (148) — напера (170) — напервам (186) — напердаша (176) — напердашвам (186) — наперча (176) — наперчвам (186) — наперя (173) — наперям (187) — напечатам (186) — напечатвам (186) — напечатя (173) — напечелвам (186) — напечеля (173) — напея (164) — напивам (186) — напикавам (186) — напикая (161) — напипам (186) — напипвам (186) — напирам (186) — написвам (186) — напичам (186) — напиша (159) — напия (163) — наплаквам (186) — напластя (174) — напластявам (186) — наплатя (174) — наплача (155) — наплаша (176) — наплашвам (186) — наплащам (186) — наплескам (186) — наплесквам (186) — наплета (145) — наплещя (173) — наплискам (186) — наплисквам (186) — наплитам (186) — наплодя (174) — наплодявам (186) — наплювам (186) — наплюнча (176) — наплюнчвам (186) — наплюскам (186) — наплюсквам (186) — наплюя (163) — напляскам (186) — наплясквам (186) — наподобя (174) — наподобявам (186) — напойвам (186) — наполея (164) — напомадя (173) — напомня (173) — напомням (187) — напомпам (186) — напомпвам (186) — напоря (173) — напоя (175) — напоявам (186) — направлявам (186) — направя (173) — направям (187) — напраскам (186) — напрасквам (186) — напраша (176) — напрашвам (186) — напращам (186) — напращя (177) — напращявам (186) — напрегна (152) — напреда (145) — напредвам (186) — напредна (152) — напреча (176) — напречвам (186) — наприказвам (186) — напробивам (186) — напръскам (186) — напръсквам (186) — напрягам (186) — напсувам (186) — напудря (173) — напудрям (187) — напукам (186) — напуквам (186) — напускам (186) — напусна (152) — напухам (186) — напухвам (186) — напуша (176) — напушвам (186) — напущам (186) — напъвам (186) — напъдя (173) — напъждам (186) — напълвам (186) — напълнея (160) — напълня (173) — напълнявам (186) — напъна (152) — напъпвам (186) — напъпля (173) — напъплям (187) — напъпя (173) — напъстря (173) — напъстрям (187) — напътвам (186) — напътствам (186) — напътствувам (186) — напътя (173) — напъхам (186) — напъхвам (186) — напявам (186) — наработвам (186) — наработя (173) — нарадвам (186) — нараждам (186) — нарамвам (186) — нарамя (173) — нараня (174) — наранявам (186) — нарасна (152) — нараста (145b) — нараствам (186) — нарахатувам (186) — нарева (151) — наревавам (186) — наредя (174) — нарежа (157) — нареждам (186) — нарека (148) — наривам (186) — нарина (152) — нарисувам (186) — наритам (186) — наричам (186) — нария (163) — наркотизирам (186) — народя (174) — наронвам (186) — нарося (174) — наросявам (186) — нароча (176) — нарочвам (186) — нароя (175) — нароявам (186) — наругавам (186) — наругая (161) — наруша (176) — нарушавам (186) — наръбвам (186) — наръгам (186) — наръгвам (186) — наръсвам (186) — наръся (173) — наръфам (186) — наръфвам (186) — нарязвам (186) — насадя (174) — насаждам (186) — насаждя (173) — насапунисам (186) — насапуня (174) — насветля (174) — насветлявам (186) — насветувам (186) — насвивам (186) — насвиря (173) — насвия (163) — насвяткам (186) — насвятквам (186) — наседя (174) — наседявам (186) — насека (149) — населвам (186) — населя (173) — населявам (186) — насея (164) — насилвам (186) — насиля (173) — насилям (187) — насинея (160) — насинявам (186) — насипвам (186) — насипя (154) — наситнявам (186) — наситням (187) — наситя (173) — насичам (186) — насищам (186) — наскачам (186) — наскачвам (186) — наскитам (186) — наскубвам (186) — наскубя (154) — наскучавам (186) — наскучая (161) — наскърбя (174) — наскърбявам (186) — наслагам (186) — наслагвам (186) — насладя (174) — наслаждавам (186) — наслаждам (186) — наследя (174) — наследявам (186) — насложа (176) — наслоя (175) — наслоявам (186) — наслушам (186) — наслушвам (186) — наслюнча (176) — наслюнчвам (186) — насмета (145) — насмея (160) — насмивам (186) — насмитам (186) — насмогвам (186) — насмогна (152) — насмоля (174) — насмолявам (186) — насмуквам (186) — насмърквам (186) — наснова (151) — насновавам (186) — насоля (174) — насолявам (186) — насоча (176) — насочвам (186) — наспивам (186) — наспоря (174) — наспорявам (186) — наспя (182) — насроча (176) — насрочвам (186) — наставам (186) — наставлявам (186) — наставя (173) — наставям (187) — настана (152) — настаня (174) — настанявам (186) — настеля (173) — настивам (186) — настигам (186) — настигна (152) — настилам (186) — настина (152) — настоя (180) — настоявам (186) — настрадам (186) — настрадвам (186) — настригвам (186) — настрижа (158) — настройвам (186) — настроя (175) — настръхвам (186) — настръхна (152) — настудувам (186) — настъпвам (186) — настъпя (173) — настъпям (187) — настървя (174) — настървявам (186) — настъргвам (186) — настържа (158) — насуквам (186) — насуча (155) — насъбера (170) — насъбирам (186) — насъдя (173) — насълзя (174) — насълзявам (186) — насърча (176) — насърчавам (186) — насъскам (186) — насъсквам (186) — насявам (186) — насядам (186) — натаманя (174) — натаманявам (186) — натанцувам (186) — натапям (187) — натаралянквам (186) — натговарвам (186) — натегвам (186) — натегля (173) — натеглям (187) — натегна (152) — натежа (178) — натежавам (186) — натежнея (160) — натека (148) — натемарявам (186) — натепам (186) — натепвам (186) — натепя (154) — натикам (186) — натиквам (186) — натирвам (186) — натиря (173) — натирям (187) — натисвам (186) — натискам (186) — натисна (152) — натласкам (186) — натласквам (186) — натлача (176) — натлачвам (186) — натоварвам (186) — натоваря (173) — натоварям (187) — натопля (173) — натоплям (187) — натопорвам (186) — натопя (174) — натопявам (186) — наторя (174) — наторявам (186) — наточа (176) — наточвам (186) — натракам (186) — натраквам (186) — натрапвам (186) — натрапя (173) — натривам (186) — натрия (163) — натроша (176) — натрошавам (186) — натрупам (186) — натрупвам (186) — натруфя (173) — натруфям (187) — натръскам (186) — натръсквам (186) — натръшкам (186) — натръшквам (186) — натряскам (186) — натрясквам (186) — натупам (186) — натупвам (186) — натурализирам (186) — натурвам (186) — натурям (187) — натуткам (186) — натъжа (176) — натъжавам (186) — натъка (167) — натъквам (186) — натъкмя (174) — натъкмявам (186) — натъкна (152) — натъпквам (186) — натъпча (155) — натъркалям (187) — натъркам (186) — натърквам (186) — натъртвам (186) — натъртя (173) — натътрузвам (186) — натягам (186) — натяквам (186) — наудрям (187) — наулавям (187) — науловя (174) — наумя (174) — наумявам (186) — науча (176) — научавам (186) — научвам (186) — нафирквам (186) — нахалнича (176) — нахалствувам (186) — нахапвам (186) — нахапя (154) — нахвалвам (186) — нахваля (173) — нахвалям (187) — нахвана (152) — нахващам (186) — нахвърля (173) — нахвърлям (187) — нахлувам (186) — нахлузвам (186) — нахлузя (173) — нахлузям (187) — нахлупвам (186) — нахлупя (173) — нахлуя (163) — находя (173) — нахождам (186) — нахокам (186) — нахоквам (186) — нахортувам (186) — нахранвам (186) — нахраня (173) — нахълтам (186) — нахълтвам (186) — нацапам (186) — нацапвам (186) — нацелувам (186) — нацепвам (186) — нацепя (173) — нацепям (187) — национализирам (186) — нацупвам (186) — нацупя (173) — нацъркам (186) — нацърквам (186) — нацъфтя (177) — нацъфтявам (186) — началствам (186) — началствувам (186) — начевам (186) — начеквам (186) — начена (152) — начервя (174) — начервявам (186) — начерня (173) — начерням (187) — начерпвам (186) — начерпя (173) — начертавам (186) — начертая (161) — начесвам (186) — начета (145) — начеша (159) — начислявам (186) — начитам (186) — начудя (173) — начукам (186) — начуквам (186) — начумервам (186) — начумеря (173) — начупвам (186) — начупя (173) — начупям (187) — нашарвам (186) — нашаря (173) — нашарям (187) — нашепвам (186) — нашепна (152) — нашетам (186) — нашибам (186) — нашибвам (186) — нашивам (186) — наширя (173) — нашия (163) — нашляпам (186) — нашляпвам (186) — нашумя (174) — нашумявам (186) — нашушвам (186) — нащърбя (173) — нащърбявам (186) — нащърбям (187) — наядам (186) — наяждам (186) — наяквам (186) — наякна (152) — наям (169) — неглижирам (186) — негодувам (186) — недоверявам (186) — недовидя (181) — недовиждам (186) — недоволствам (186) — недоволствувам (186) — недогледам (186) — недоглеждам (186) — недооценя (174) — недооценявам (186) — недоплатя (174) — недоплащам (186) — недоспивам (186) — недоумявам (186) — недочувам (186) — недочуя (163) — недояждам (186) — недоям (169) — нежнича (176) — немаря (174) — немея (160) — немирствам (186) — ненавиждам (186) — необезпокоявам (186) — непокорствам (186) — нервирам (186) — нервнича (176) — неутрализирам (186) — нехая (162) — нивелирам (186) — нижа (156) — низвергвам (186) — низвъргвам (186) — никелирам (186) — никна (152) — нитовам (186) — нищя (173) — новаторствам (186) — нокаутирам (186) — номерирам (186) — нормализирам (186) — нормирам (186) — нося (173) — нотирам (186) — нотифицирам (186) — нощувам (186) — нравя (173) — нуждая (161) — нулифицирам (186) — нюансирам (186) — нямам (186)