Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/В

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „В“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

В[редактиране]

вадя (173) — важа (176) — важнича (176) — вайкам (186) — ваксинирам (186) — валидирам (186) — валоризирам (186) — валцовам (186) — валцувам (186) — валя (174) — валям (187) — вампирясам (186) — вампирясвам (186) — вапсам (186) — вапсвам (186) — варакосам (186) — варакосвам (186) — варварствам (186) — варварствувам (186) — вардя (173) — варирам (186) — варосам (186) — варосвам (186) — варя (174) — ватирам (186) — вая (162) — вбеся (174) — вбесявам (186) — вбивам (186) — вбия (163) — вгледам (186) — вглеждам (186) — вглъбя (174) — вглъбявам (186) — вгнездвам (186) — вгнездя (174) — вгорча (178) — вгорчавам (186) — вградя (174) — вграждам (186) — вгъвам (186) — вгъна (152) — вдавам (186) — вдам (168) — вдетиня (174) — вдетинявам (186) — вдигам (186) — вдигна (152) — вдишам (186) — вдишвам (186) — вдлъбвам (186) — вдлъбна (152) — вдовствувам (186) — вдухам (186) — вдухвам (186) — вдухна (152) — вдълбавам (186) — вдълбая (161) — вдълбоча (176) — вдълбочавам (186) — вдълбя (174) — вдървя (174) — вдървявам (186) — вдъхвам (186) — вдъхна (152) — вдъхновя (174) — вдъхновявам (186) — вдявам (186) — вдяна (153) — вегетирам (186) — веждам (186) — везя (154) — векувам (186) — величая (161) — веля (174) — вентилирам (186) — венчавам (186) — венчая (161) — вербувам (186) — верифицирам (186) — веселя (174) — вестна (152) — вестя (174) — вестявам (186) — веся (173) — ветрея (160) — ветря (173) — вехна (152) — вехтея (160) — вечерям (187) — вещая (161) — вея (164) — вживея (160) — вживявам (186) — взаимодействам (186) — взаимодействувам (186) — взема (171) — вземам (186) — взидам (186) — взиждам (186) — взимам (186) — взирам (186) — взра (150) — взривя (174) — взривявам (186) — вибрирам (186) — вигвам (186) — виделея (160) — видиотя (174) — видиотявам (186) — видоизменя (174) — видоизменявам (186) — видоизменям (187) — видя (181) — виждам (186) — визирам (186) — визитирам (186) — визуализирам (186) — викам (186) — виквам (186) — викна (152) — вилнея (160) — виня (174) — вирвам (186) — вирея (160) — вирна (152) — вироглавствам (186) — виря (173) — висвам (186) — висна (152) — вися (177) — витая (161) — вия (163) — вкаменя (174) — вкаменявам (186) — вкарам (186) — вкарвам (186) — вкисвам (186) — вкиселя (174) — вкиселявам (186) — вкисна (152) — вклещвам (186) — вклещя (173) — включа (176) — включвам (186) — вкова (151) — вковавам (186) — вкокаля (174) — вкокалявам (186) — вкопавам (186) — вкопая (161) — вкопча (176) — вкопчвам (186) — вкоравя (174) — вкоравявам (186) — вкореня (174) — вкоренявам (186) — вкостеня (174) — вкостенявам (186) — вкочанея (160) — вкочаня (174) — вкочанявам (186) — вкочанясам (186) — вкочанясвам (186) — вкусвам (186) — вкуся (173) — влагам (186) — владея (160) — владичествам (186) — влажнея (160) — властвам (186) — властвувам (186) — влача (176) — вледеня (174) — вледенявам (186) — вледя (174) — влезна (152) — влека (149) — влетя (177) — влетявам (186) — влея (164) — вливам (186) — влизам (186) — влитам (186) — влияя (161) — вложа (176) — влоша (176) — влошавам (186) — влудявам (186) — влюбвам (186) — влюбя (173) — вляза (147) — вманиача (176) — вманиачавам (186) — вманиачвам (186) — вменя (174) — вменявам (186) — вмесвам (186) — вмествам (186) — вместя (173) — вмеся (173) — вмета (145) — вметна (152) — вмирисвам (186) — вмириша (159) — вмъквам (186) — вмъкна (152) — вмятам (186) — внасям (187) — внедря (174) — внедрявам (186) — внеса (145a) — вниквам (186) — вникна (152) — внимавам (186) — внуша (176) — внушавам (186) — воалирам (186) — водоснабдя (174) — водоснабдявам (186) — водя (173) — возя (173) — вокализирам (186) — вонея (160) — воня (174) — воювам (186) — впервам (186) — вперя (173) — вперям (187) — впечатля (174) — впечатлявам (186) — впивам (186) — вписвам (186) — впиша (159) — впия (163) — вплета (145) — вплитам (186) — впрегна (152) — впреда (145) — впримча (176) — впримчвам (186) — впръскам (186) — впръсквам (186) — впрягам (186) — впускам (186) — впусна (152) — впущам (186) — впъхвам (186) — вра (150a) — враждувам (186) — вразумя (174) — вразумявам (186) — врасна (152) — враста (145b) — враствам (186) — врачувам (186) — вредя (174) — врежа (157) — вреждам (186) — врека (148) — вресна (152) — вретеня (174) — вретенявам (186) — врещя (177) — вричам (186) — вродя (174) — връзвам (186) — врънкам (186) — врътвам (186) — врътна (152) — връхлетя (177) — връхлетявам (186) — връхлитам (186) — връцвам (186) — връцкам (186) — връцна (152) — връча (176) — връчвам (186) — връщам (186) — вря (177) — врязвам (186) — врякам (186) — вряскам (186) — всадя (174) — всаждам (186) — всека (149) — вселя (174) — вселявам (186) — всея (164) — всичам (186) — вслушам (186) — вслушвам (186) — всмръквам (186) — всмръкна (152) — всмуквам (186) — всмукна (152) — всмуча (155) — всмърдя (174) — всмърдявам (186) — встрастя (174) — встрастявам (186) — встъпвам (186) — встъпя (173) — встъпям (187) — всявам (186) — вталявам (186) — втасам (186) — втасвам (186) — втвърдя (174) — втвърдявам (186) — втека (148) — втелявам (186) — втечня (174) — втечнявам (186) — втикам (186) — втиквам (186) — втикна (152) — втичам (186) — вторача (176) — вторачвам (186) — втренча (176) — втренчвам (186) — втреса (145a) — втрещвам (186) — втрещя (177) — втрещявам (186) — втривам (186) — втрисам (186) — втрия (163) — втръсвам (186) — втръсна (152) — втурвам (186) — втурна (152) — втъка (167) — втъкавам (186) — втъквам (186) — втъкна (152) — втълпя (174) — втълпявам (186) — вулгаризирам (186) — вулканизирам (186) — вцепенея (160) — вцепеня (174) — вцепенявам (186) — вчепкам (186) — вчепквам (186) — вчесвам (186) — вчета (145) — вчеша (159) — вчовеча (176) — вчовечавам (186) — вшивам (186) — вшия (163) — въведа (145) — въвеждам (186) — въвирам (186) — въвлека (149) — въвличам (186) — въвонея (160) — въвоня (174) — въвонявам (186) — въвра (150a) — въдворя (174) — въдворявам (186) — въдя (173) — възбудя (173) — възбуждам (186) — възбунтувам (186) — възваря (174) — възварявам (186) — възведа (145) — възвелича (176) — възвеличавам (186) — възвестя (174) — възвестявам (186) — възвивам (186) — възвирам (186) — възвися (174) — възвисявам (186) — възвиша (176) — възвишавам (186) — възвия (163) — възвръщам (186) — възвря (177) — възвърна (152) — възглавя (174) — възглавявам (186) — възглася (174) — възгласявам (186) — възгласям (187) — възголемявам (186) — възгордея (160) — възгордявам (186) — въздам (168) — въздействам (186) — въздействувам (186) — въздигам (186) — въздигна (152) — въздишам (186) — въздържа (179) — въздържам (186) — въздъхвам (186) — въздъхна (152) — въззема (171) — възземам (186) — възкача (176) — възкачвам (186) — възкликвам (186) — възкликна (152) — възклицавам (186) — възкреся (174) — възкресявам (186) — възкръсвам (186) — възкръсна (152) — възлагам (186) — възлизам (186) — възложа (176) — възлюбвам (186) — възлюбя (173) — възляза (147) — възмездя (174) — възмездявам (186) — възмечтая (161) — възмогвам (186) — възмогна (152) — възмутя (174) — възмущавам (186) — възмъжавам (186) — възмъжея (160a) — възнаградя (174) — възнаграждавам (186) — възнамерявам (186) — възнасям (187) — възнегодувам (186) — възнеса (145a) — възниквам (186) — възникна (152) — възобновя (174) — възобновявам (186) — възпаля (174) — възпалявам (186) — възпея (164) — възпирам (186) — възпитавам (186) — възпитам (186) — възпламеня (174) — възпламенявам (186) — възползвам (186) — възползувам (186) — възпоменавам (186) — възпра (150) — възправя (173) — възправям (187) — възпрепятствам (186) — възпрепятствувам (186) — възприема (171) — възприемам (186) — възпроизведа (145) — възпроизвеждам (186) — възпротивя (174) — възпротивявам (186) — възпявам (186) — възрадвам (186) — възраждам (186) — възразя (174) — възразявам (186) — възродя (174) — възродявам (186) — възроптавам (186) — възроптая (161) — възседна (152) — възставам (186) — възстановя (174) — възстановявам (186) — възсъздавам (186) — възсъздам (168) — възсядам (186) — възторгвам (186) — възтържествувам (186) — възхваля (173) — възхвалявам (186) — възхвалям (187) — възхитя (174) — възхищавам (186) — възцаря (174) — възцарявам (186) — вълнувам (186) — въобразя (174) — въобразявам (186) — въодушевя (174) — въодушевявам (186) — въоръжа (176) — въоръжавам (186) — въплътя (174) — въплътявам (186) — въплъщавам (186) — вървя (177) — въргалям (187) — вържа (156) — вързвам (186) — върлувам (186) — върна (152) — въртя (177) — върша (176) — вършея (160a) — въставам (186) — въстана (152) — въся (173) — въшлясам (186) — въшлясвам (186) — вям (169) — вярвам (186)