Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/З

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „З“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

З[редактиране]

заангажирам (186) — заангажирвам (186) — забавлявам (186) — забавя (173) — забавям (187) — забарабаня (174) — забарабаням (187) — забатача (176) — забатачвам (186) — забегна (152) — забелвам (186) — забележа (183) — забелея (160) — забеля (173) — забелязвам (186) — забелям (187) — забера (170) — забивам (186) — забирам (186) — забия (163) — заблажа (176) — заблажавам (186) — заблажвам (186) — заблазявам (186) — заблатя (174) — заблейвам (186) — заблестя (177) — заблестявам (186) — заблея (160) — заблудя (174) — заблуждавам (186) — заблъскам (186) — заблъсквам (186) — забоботя (173) — забогатея (160) — забогатявам (186) — забода (145) — забождам (186) — заболея (160) — заболявам (186) — заборчея (160) — заборчлея (160) — заборчлявам (186) — заборя (173) — забравя (173) — забравям (187) — забрадя (174) — забраждам (186) — забраня (174) — забранявам (186) — забраням (187) — забременея (160) — забременявам (186) — забримча (176) — забримчвам (186) — забръмча (178) — забръмчавам (186) — забръщолевя (173) — забулвам (186) — забуля (173) — забулям (187) — забумтя (177) — забумтявам (186) — забутам (186) — забутвам (186) — забуча (178) — забучавам (186) — забучвам (186) — забушувам (186) — забълбукам (186) — забълвам (186) — забързам (186) — забързвам (186) — забъркам (186) — забърквам (186) — забърсвам (186) — забърша (159) — забягам (186) — забягвам (186) — забягна (152a) — завайкам (186) — заваля (174) — завалявам (186) — завалям (187) — заварвам (186) — завардвам (186) — завардя (173) — завардям (187) — заваркам (186) — заваря (174) — заварявам (186) — заварям (187) — заведа (145) — завеждам (186) — завербувам (186) — заверя (174) — заверявам (186) — завеся (173) — завехна (152) — завещавам (186) — завещая (161) — завея (164) — завзема (171) — завземам (186) — завивам (186) — завидя (181) — завиждам (186) — завинтвам (186) — завинтя (173) — завирам (186) — завирвам (186) — завиря (174) — завися (173) — завитля (173) — завиша (176) — завия (163) — завладея (160) — завладявам (186) — завлека (149) — завличам (186) — заводя (173) — завонея (160) — завоня (174) — завонявам (186) — завоювам (186) — завра (150a) — заврещя (177) — заврънкам (186) — заврънквам (186) — завръщам (186) — завтека (148) — завтичам (186) — завтичвам (186) — завтъквам (186) — завтъкна (152) — завъдя (173) — завъждам (186) — завържа (156) — завързвам (186) — завърна (152) — завъртам (186) — завъртвам (186) — завъртя (177) — завъртявам (186) — завърша (176) — завършвам (186) — завявам (186) — завяхвам (186) — загазвам (186) — загазя (173) — загарям (187) — загасвам (186) — загасна (152) — загася (174) — загасявам (186) — загасям (187) — загатвам (186) — загатна (152) — загащвам (186) — загащя (173) — загивам (186) — загина (152) — заглавиквам (186) — заглавя (174) — загладя (173) — заглаждам (186) — загледам (186) — заглеждам (186) — заглозгвам (186) — заглуша (176) — заглушавам (186) — заглушея (160a) — заглъхвам (186) — заглъхна (152) — загнездвам (186) — загнездя (174) — загнездям (187) — загнивам (186) — загния (163) — загноя (175) — загноявам (186) — загноясам (186) — загноясвам (186) — заговарям (187) — заговея (160) — заговорвам (186) — заговорнича (176) — заговоря (173) — заговявам (186) — заголвам (186) — заголя (173) — загорещявам (186) — загоря (174) — загорявам (186) — загоя (175) — заграбвам (186) — заграбя (173) — заградя (174) — заграждам (186) — загракам (186) — заграквам (186) — заграча (176) — загреба (151) — загребвам (186) — загрея (160) — загрибам (186) — загрижа (176) — загрижвам (186) — загриза (151) — загризвам (186) — загрозя (174) — загрозявам (186) — загрубея (160) — загрубявам (186) — загръщам (186) — загрявам (186) — загубвам (186) — загубя (173) — загъвам (186) — загъмжавам (186) — загъна (152) — загърбвам (186) — загърбя (173) — загърля (173) — загърлям (187) — загърмя (177) — загърмявам (186) — загърна (152) — загърча (176) — задавам (186) — задавя (173) — задавям (187) — задам (168) — задвижа (176) — задвижвам (186) — задействам (186) — задействувам (186) — заделя (174) — заделям (187) — задера (170) — задигам (186) — задигна (152) — задимя (174) — задимявам (186) — задирам (186) — задиря (173) — задирям (187) — задишам (186) — задлъжнея (160) — задлъжнявам (186) — задмина (152) — задминавам (186) — задоволя (174) — задоволявам (186) — задомя (174) — задомявам (186) — задоя (175) — задраскам (186) — задрасквам (186) — задращя (173) — задремвам (186) — задремя (154) — задрусам (186) — задрусвам (186) — задрънкам (186) — задрънквам (186) — задрънча (178) — задрънчавам (186) — задръствам (186) — задръстя (173) — задръстям (187) — задрямвам (186) — задухам (186) — задухвам (186) — задуша (176) — задушавам (186) — задушвам (186) — задуя (163) — задъвча (155) — задълбавам (186) — задълбая (161) — задълбоча (176) — задълбочавам (186) — задължа (178) — задължавам (186) — задънвам (186) — задъня (173) — задъням (187) — задържа (179) — задържам (186) — задърпам (186) — задърпвам (186) — задъхам (186) — задъхвам (186) — задявам (186) — задяна (153) — заеквам (186) — заекна (152) — заема (171) — заемам (186) — заехтя (177) — заехтявам (186) — заечавам (186) — зажаднея (160) — зажаднявам (186) — зажаля (173) — заженвам (186) — заженя (173) — заживея (160) — заживявам (186) — зажумя (174) — зажумявам (186) — зажълтея (160) — зажълтявам (186) — зажъна (152) — зазвуча (178) — зазвучавам (186) — зазвъня (177) — зазвънявам (186) — заздравея (160) — заздравя (174) — заздравявам (186) — заземя (174) — заземявам (186) — зазидам (186) — зазиждам (186) — зазимя (174) — зазимявам (186) — зазоря (174) — зазорявам (186) — зазубря (173) — зазубрям (187) — зазяпам (186) — зазяпвам (186) — заигравам (186) — заиграя (161) — заизвивам (186) — заизвия (163) — заиздигам (186) — заизкачвам (186) — заизливам (186) — заизлизам (186) — заизмъквам (186) — заизнизвам (186) — заимствам (186) — заимствувам (186) — заинатя (174) — заинатявам (186) — заинтересувам (186) — заинтригувам (186) — зайда (146a) — закажа (156) — закалугеря (174) — закалугерявам (186) — закаля (174) — закалявам (186) — закалям (187) — заканвам (186) — заканя (173) — заканям (187) — закапвам (186) — закапя (154) — закапям (187) — закарам (186) — закарвам (186) — закатеря (173) — закахъря (173) — закахърявам (186) — закача (176) — закачам (186) — закачвам (186) — закашлям (187) — заквича (178) — заквичавам (186) — закикотвам (186) — закикотя (173) — закимам (186) — закипя (177) — закипявам (186) — закисвам (186) — закича (176) — закичвам (186) — закланям (187) — заклатушкам (186) — заклатя (173) — заклащам (186) — заклевам (186) — заклеймя (174) — заклеймявам (186) — заклепвам (186) — заклепя (154) — заклещвам (186) — заклещя (173) — заклимам (186) — заклимвам (186) — заклинам (186) — заклинвам (186) — заклиня (173) — заклокам (186) — заклокоча (176) — заклюмам (186) — заклюмвам (186) — заключа (176) — заключавам (186) — заключвам (186) — закова (151) — заковавам (186) — закодирам (186) — заколвам (186) — заколя (185) — законодателствувам (186) — закопавам (186) — закопая (161) — закопнея (160) — закопнявам (186) — закопчавам (186) — закопчая (161) — закопчея (160a) — закоравея (160) — закоравявам (186) — закореня (174) — закоренявам (186) — закостенея (160) — закостенявам (186) — закося (174) — закотвя (173) — закотвям (187) — закрача (176) — закрачвам (186) — закрепвам (186) — закрепна (152) — закрепостя (174) — закрепостявам (186) — закрепя (174) — закрепявам (186) — закрещя (177) — закрещявам (186) — закривам (186) — закривя (174) — закривявам (186) — закриля (174) — закрилям (187) — закрия (163) — закръгля (174) — закръглявам (186) — закръглям (187) — закръствам (186) — закръстя (173) — закрякам (186) — закряквам (186) — закряскам (186) — закрясквам (186) — закудкудякам (186) — закупвам (186) — закупувам (186) — закупя (173) — закусвам (186) — закуся (173) — закуцам (186) — закуцвам (186) — закуцукам (186) — закуча (176) — закучвам (186) — закъдря (173) — закъдрям (187) — закъкря (173) — закъкрям (187) — закълна (172) — закънтя (177) — закънтявам (186) — закърмя (173) — закърмям (187) — закърнея (160) — закърнявам (186) — закърпвам (186) — закърпя (173) — закъртвам (186) — закъртя (173) — закърша (176) — закършвам (186) — закъсам (186) — закъсвам (186) — закъснея (160) — закъснявам (186) — закътам (186) — закътвам (186) — залавям (187) — залагам (186) — залайвам (186) — залапам (186) — залапвам (186) — залая (162) — залегна (152) — заледенея (160) — заледя (174) — заледявам (186) — залежа (178) — залежавам (186) — залепвам (186) — залепна (152) — залепя (174) — залепям (187) — залеся (174) — залесявам (186) — залетя (177) — залетявам (186) — залея (164) — заливам (186) — залижа (156) — зализвам (186) — залинея (160) — залинявам (186) — залисам (186) — залисвам (186) — залитам (186) — залитна (152) — залича (176) — заличавам (186) — заловя (174) — заложа (176) — залоствам (186) — залостя (173) — залоя (175) — залудея (160) — залутам (186) — залутвам (186) — залъгвам (186) — залъжа (158) — залюбвам (186) — залюбувам (186) — залюбя (173) — залюлея (160) — залюлявам (186) — залютея (160) — залютя (174) — залютявам (186) — залюшкам (186) — залющвам (186) — залющя (173) — залягам (186) — заляза (147) — залязвам (186) — замажа (156) — замазвам (186) — замайвам (186) — замаскирам (186) — замаскирвам (186) — замахам (186) — замахвам (186) — замахна (152) — замацам (186) — замацвам (186) — замая (162) — замезвам (186) — замеля (184) — заменя (174) — заменявам (186) — заменям (187) — замервам (186) — замеря (173) — замерям (187) — замесвам (186) — замествам (186) — заместя (173) — замеся (173) — замета (145) — заметна (152) — замечтавам (186) — замечтая (161) — замивам (186) — замигам (186) — замижа (178) — замижавам (186) — замина (152) — заминавам (186) — замирам (186) — замирисвам (186) — замириша (159) — замисля (173) — замислям (187) — замитам (186) — замия (163) — замлъквам (186) — замлъкна (152) — замогвам (186) — замогна (152) — замолвам (186) — замоля (173) — замомея (160) — замомявам (186) — заморя (174) — заморявам (186) — замотавам (186) — замотая (161) — замра (150a) — замразя (174) — замразявам (186) — замрежа (176) — замрежвам (186) — замръзвам (186) — замръзна (152) — замръквам (186) — замръкна (152) — замрънкам (186) — замъгля (174) — замъглявам (186) — замъждея (160) — замъждукам (186) — замъквам (186) — замъкна (152) — замълча (178) — замълчавам (186) — замънкам (186) — замънквам (186) — замърдам (186) — замърдвам (186) — замърморвам (186) — замърморя (173) — замърся (174) — замърсявам (186) — замътвам (186) — замътя (173) — замъча (176) — замязам (186) — замязвам (186) — замятам (186) — занавличам (186) — занадничам (186) — занареждам (186) — занасям (187) — занемаря (174) — занемарявам (186) — занемарям (187) — занемея (160) — занемявам (186) — занеса (145a) — занижа (156) — занизвам (186) — занимавам (186) — занимая (161) — занитвам (186) — заничам (186) — заносвам (186) — занося (173) — заобикалям (187) — заобиквам (186) — заобиколя (174) — заобичам (186) — заоблачавам (186) — заобля (173) — заоблям (187) — заобръщам (186) — заобяснявам (186) — заоглеждам (186) — заозъртам (186) — заозъртвам (186) — заопипвам (186) — заоправдавам (186) — заоправя (173) — заора (151) — заоравам (186) — заостря (173) — заострям (187) — заотвивам (186) — заотеквам (186) — заотключвам (186) — заоткрехвам (186) — заотстъпвам (186) — заохкам (186) — заохквам (186) — западам (186) — западна (152) — запазвам (186) — запазя (173) — запалвам (186) — запаля (173) — запалям (187) — запаметя (174) — запаметявам (186) — запарвам (186) — запаря (173) — запаса (145a) — запасвам (186) — запася (174) — запасявам (186) — запаша (159) — запека (148) — запелтеча (176) — запенвам (186) — запеня (173) — запеням (187) — запера (170) — заперча (176) — запечатам (186) — запечатвам (186) — запечатя (173) — запечеля (173) — запея (164) — запивам (186) — запилея (160) — запилявам (186) — запирам (186) — записвам (186) — запискам (186) — запитам (186) — запитвам (186) — запичам (186) — запиша (159) — запищя (177) — запищявам (186) — запия (163) — запладня (174) — запладнявам (186) — заплаквам (186) — запламтя (177) — запламтявам (186) — запланирам (186) — запланувам (186) — заплатя (174) — заплача (155) — заплаша (176) — заплашвам (186) — заплащам (186) — запленя (174) — запленявам (186) — заплесвам (186) — заплескам (186) — заплесквам (186) — заплесна (152) — заплета (145) — заплискам (186) — заплитам (186) — заплувам (186) — заплювам (186) — заплющя (177) — заплющявам (186) — заплюя (163) — запляскам (186) — запобутвам (186) — заповядам (186) — заповядвам (186) — заподозирам (186) — заподозра (150) — заподскачам (186) — заподсмърчам (186) — запознавам (186) — запозная (161a) — запойвам (186) — запокитвам (186) — запокитя (173) — запомня (173) — запомням (187) — запопвам (186) — запопя (173) — запорвам (186) — запорирам (186) — запоря (173) — запоствам (186) — запостя (174) — запотя (174) — запотявам (186) — започвам (186) — започна (152) — запоя (175) — запоявам (186) — запра (150) — заправя (173) — заправям (187) — запразня (174) — запразнявам (186) — запратя (173) — запраша (176) — запрашвам (186) — запращам (186) — запращя (177) — запращявам (186) — запревивам (186) — запрегна (152) — запреда (145) — запрелиствам (186) — запрелистя (173) — запремятам (186) — запрепасвам (186) — запретвам (186) — запретна (152) — запретя (174) — запретявам (186) — запреча (176) — запречвам (186) — запрещавам (186) — заприглаждам (186) — заприготвя (173) — запридам (186) — заприиждам (186) — заприкажа (156) — заприказвам (186) — заприклякам (186) — заприличам (186) — заприличвам (186) — запримча (176) — запримчвам (186) — заприпкам (186) — заприпквам (186) — запристигам (186) — запристъпвам (186) — заприщвам (186) — заприщя (173) — запролетявам (186) — запромъквам (186) — запротестирам (186) — запръскам (186) — запръсквам (186) — запрягам (186) — запрятам (186) — запсувам (186) — заптисвам (186) — запусна (152) — запустея (160) — запустя (174) — запустявам (186) — запуша (176) — запушвам (186) — запъвам (186) — запълвам (186) — запълзя (177) — запълзявам (186) — запълня (173) — запъна (152) — запържа (176) — запържвам (186) — запърхам (186) — запътвам (186) — запътя (173) — запъхам (186) — запъхтя (177) — запъхтявам (186) — запъшкам (186) — запъшквам (186) — запявам (186) — заработвам (186) — заработя (173) — заравня (174) — заравнявам (186) — заравням (187) — заравям (187) — зарадвам (186) — зараждам (186) — заразглеждам (186) — заразказвам (186) — заразлиствам (186) — заразмахвам (186) — заразнасям (187) — заразпитвам (186) — заразправя (173) — заразправям (187) — заразсъбличам (186) — заразтривам (186) — заразя (174) — заразявам (186) — зарасна (152) — зараста (145b) — зараствам (186) — зарева (151) — заревавам (186) — зарегистрирам (186) — заредя (174) — зарежа (157) — зареждам (186) — зарека (148) — зареча (155) — зареша (159) — зарея (164) — зарибя (173) — зарибявам (186) — заривам (186) — заридавам (186) — заридая (161) — зарина (152) — заритам (186) — заричам (186) — зария (163) — заробвам (186) — заробя (173) — заровичкам (186) — заровя (173) — зародя (174) — зарозовея (160) — зарозовявам (186) — заромоня (173) — заронвам (186) — зароня (173) — заросявам (186) — зароя (175) — заруменея (160) — заруменявам (186) — заръкомахам (186) — заръкопляскам (186) — заръмжа (178) — заръмжавам (186) — заръмя (174) — заръмявам (186) — заръфам (186) — заръфвам (186) — заръчам (186) — заръчвам (186) — зарязвам (186) — засадя (174) — засаждам (186) — засветя (174) — засвидетелствам (186) — засвидетелствувам (186) — засвирвам (186) — засвиря (173) — засвоя (175) — засвоявам (186) — засвяткам (186) — засегна (152) — заседавам (186) — заседна (152) — заседя (177) — заседявам (186) — засека (149) — заселвам (186) — заселя (173) — заселявам (186) — засенча (176) — засенчвам (186) — засеня (174) — засея (164) — засилвам (186) — засиля (173) — засинея (160) — засинявам (186) — засипвам (186) — засипя (154) — заситня (173) — заситнявам (186) — заситя (173) — засичам (186) — засищам (186) — засиявам (186) — засияя (161) — заскобвам (186) — заскобя (173) — заскрежавам (186) — заскриптя (177) — заскриптявам (186) — заскърбявам (186) — заскърцам (186) — заслаждам (186) — засланям (187) — заслепя (174) — заслепявам (186) — заслоня (174) — заслонявам (186) — заслужа (176) — заслужавам (186) — заслухтя (177) — заслухтявам (186) — заслушам (186) — заслушвам (186) — засмея (160) — засмивам (186) — засмоля (174) — засмолявам (186) — засмуквам (186) — засмуча (155) — засмъдявам (186) — засмърдя (174) — засмърдявам (186) — заснежавам (186) — заснема (171) — заснемам (186) — засновавам (186) — засоля (174) — засолявам (186) — заспивам (186) — заспя (182) — засрамвам (186) — засрамя (174) — засричам (186) — заставам (186) — заставя (173) — заставям (187) — застана (152) — застарея (160) — застаря (174) — застарявам (186) — застеля (173) — застена (152) — застенвам (186) — застивам (186) — застигам (186) — застигна (152) — застилам (186) — застина (152) — застоя (180) — застоявам (186) — застраховам (186) — застраша (176) — застрашавам (186) — застрелвам (186) — застрелям (187) — застройвам (186) — застроя (175) — застроявам (186) — заструявам (186) — застудя (174) — застудявам (186) — застъпвам (186) — застъпя (173) — застъпям (187) — застържа (158) — засуетя (174) — засуетявам (186) — засуквам (186) — засумтявам (186) — засуча (155) — засуша (176) — засушавам (186) — засърбам (186) — засърбя (174) — засърбявам (186) — засъскам (186) — засъхвам (186) — засъхна (152) — засявам (186) — засягам (186) — засядам (186) — затайвам (186) — затананикам (186) — затананиквам (186) — затанцувам (186) — затапвам (186) — затапя (173) — затая (175) — затаявам (186) — затварям (187) — затворя (173) — затвърдея (160) — затвърдя (174) — затвърдявам (186) — затвърждавам (186) — затегна (152) — затека (148) — затикам (186) — затиквам (186) — затикна (152) — затирвам (186) — затиря (173) — затискам (186) — затисна (152) — затихвам (186) — затихна (152) — затичам (186) — затичвам (186) — затлача (176) — затлачвам (186) — затлея (160) — затлъстея (160) — затлъстявам (186) — затлявам (186) — затопля (173) — затоплям (187) — затопя (174) — затормозвам (186) — затормозя (173) — затормозявам (186) — заточа (176) — заточавам (186) — заточвам (186) — затракам (186) — затраквам (186) — затревя (174) — затревявам (186) — затрепвам (186) — затрепервам (186) — затреперя (173) — затрептя (177) — затрептявам (186) — затреса (145a) — затрещя (177) — затрещявам (186) — затривам (186) — затрисам (186) — затрия (163) — затрогвам (186) — затрогна (152) — затропам (186) — затропвам (186) — затрудня (174) — затруднявам (186) — затрудя (173) — затрупам (186) — затрупвам (186) — затръбя (174) — затръбявам (186) — затръшвам (186) — затръшкам (186) — затръшквам (186) — затръшна (152) — затрябвам (186) — затряскам (186) — затрясквам (186) — затулвам (186) — затуля (173) — затулям (187) — затупам (186) — затупвам (186) — затупкам (186) — затупквам (186) — затуптя (177) — затуптявам (186) — затурвам (186) — затуря (173) — затурям (187) — затъвам (186) — затъгувам (186) — затъжа (176) — затъжавам (186) — затъкавам (186) — затъквам (186) — затъкмя (174) — затъкмявам (186) — затъкна (152) — затъмнея (160) — затъмня (174) — затъмнявам (186) — затъна (152) — затънея (160) — затънтя (173) — затъня (174) — затънявам (186) — затъпея (160) — затъпквам (186) — затъпча (155) — затъпя (174) — затъпявам (186) — затъркалям (187) — затъркам (186) — затърся (173) — затърча (178) — затърчавам (186) — затътря (173) — затътрям (187) — затюхкам (186) — затягам (186) — заудрям (187) — заумилквам (186) — заусуквам (186) — зауча (176) — заучавам (186) — зафиксирвам (186) — зафуча (178) — зафучавам (186) — захабя (174) — захабявам (186) — захапвам (186) — захапя (154) — захаросам (186) — захаросвам (186) — захвалвам (186) — захваля (173) — захвалям (187) — захвана (152) — захващам (186) — захвърля (173) — захвърлям (187) — захвърча (178) — захвърчавам (186) — захилвам (186) — захиля (173) — захитрея (160) — захитрувам (186) — захитрявам (186) — захладя (174) — захладявам (186) — захлаждам (186) — захласвам (186) — захласна (152) — захлопам (186) — захлопвам (186) — захлопна (152) — захлупвам (186) — захлупя (173) — захождам (186) — захранвам (186) — захраня (173) — захриптя (177) — захриптявам (186) — захрупам (186) — захубавея (160) — захубавявам (186) — захълцам (186) — захълцвам (186) — захъркам (186) — захърквам (186) — зацапам (186) — зацапвам (186) — зацарувам (186) — зацаря (174) — зацелувам (186) — зацепвам (186) — зацепя (173) — зациментирам (186) — зацъкам (186) — зачакам (186) — зачаквам (186) — зачевам (186) — зачегъртам (186) — зачегъртвам (186) — зачеквам (186) — зачекна (152) — зачена (152) — зачервенявам (186) — зачервя (174) — зачервявам (186) — зачерквам (186) — зачеркна (152) — зачернея (160) — зачерня (173) — зачернявам (186) — зачерням (187) — зачерпвам (186) — зачерпя (173) — зачертавам (186) — зачертая (161) — зачесвам (186) — зачестя (174) — зачестявам (186) — зачета (145) — зачеша (159) — зачисля (174) — зачислявам (186) — зачитам (186) — зачовъркам (186) — зачовърквам (186) — зачопля (173) — зачоплям (187) — зачувам (186) — зачудвам (186) — зачудя (173) — зачукам (186) — зачуквам (186) — зачуруликам (186) — зачуя (163) — зашавам (186) — зашарвам (186) — зашаря (173) — зашеметя (174) — зашеметявам (186) — зашивам (186) — зашифровам (186) — зашия (163) — зашлевя (174) — зашлевявам (186) — зашлевям (187) — зашляя (161) — зашумвам (186) — зашумоля (174) — зашумолявам (186) — зашумя (174) — зашумявам (186) — зашумям (187) — зашуртя (177) — зашуртявам (186) — зашушуквам (186) — защипвам (186) — защипя (154) — защитавам (186) — защитя (174) — защищавам (186) — защриховам (186) — защурам (186) — защурея (160) — защурявам (186) — заявя (174) — заявявам (186) — заядам (186) — заяждам (186) — заяквам (186) — заякна (152) — заям (169) — зверя (173) — звуча (178) — звънвам (186) — звънкам (186) — звънна (152) — звънтя (177) — звъня (177) — здрависам (186) — здрависвам (186) — здрачавам (186) — зейвам (186) — зеленея (160) — зеленясам (186) — зеленясвам (186) — зея (164) — зидам (186) — зимувам (186) — зина (152) — зинвам (186) — златя (174) — злепоставя (173) — злепоставям (187) — злодействам (186) — зложелателствам (186) — злорадствам (186) — злорадствувам (186) — злословя (173) — злосторнича (176) — злосторствам (186) — злоупотребя (174) — злоупотребявам (186) — знача (176) — зная (162) — зобам (186) — зобвам (186) — зобна (152) — зобя (154) — зова (151) — зовавам (186) — зографисам (186) — зографисвам (186) — зра (150) — зрея (160) — зубря (173) — зъбя (173) — зъзна (152) — зървам (186) — зърна (152) — зяносвам (186) — зяпам (186) — зяпвам (186) — зяпеня (173)