Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Д

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Д“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Д[редактиране]

давам (186) — давя (173) — дам (168) — дамгосам (186) — дамгосвам (186) — дарувам (186) — даря (174) — дарявам (186) — даскалувам (186) — датирам (186) — движа (176) — двоумя (174) — двоя (175) — двуличнича (176) — деактивирам (186) — дебаркирам (186) — дебатирам (186) — дебелея (160) — деблокирам (186) — дебна (152) — дебютирам (186) — девалвирам (186) — девокализирам (186) — дегазирам (186) — дегенерирам (186) — дегизирам (186) — деградирам (186) — дегустирам (186) — дежуря (173) — дезавуирам (186) — дезакордирам (186) — дезертирам (186) — дезинтегрирам (186) — дезинтересирам (186) — дезинфектирам (186) — дезинфекцирам (186) — дезинформирам (186) — дезоксидирам (186) — дезорганизирам (186) — дезориентирам (186) — деинициализирам (186) — деинсталирам (186) — действам (186) — действувам (186) — декапирам (186) — декарбонизирам (186) — декламирам (186) — декларирам (186) — декласирам (186) — декодирам (186) — декомпресирам (186) — декорирам (186) — декретирам (186) — делегирам (186) — деля (174) — демагнитизирам (186) — демагогствам (186) — демагогствувам (186) — демаскирам (186) — дематериализирам (186) — демилитаризирам (186) — демобилизирам (186) — демодирам (186) — демодулирам (186) — демократизирам (186) — демонетизирам (186) — демонстрирам (186) — демонтирам (186) — деморализирам (186) — денатурализирам (186) — денатурирам (186) — денационализирам (186) — денацифицирам (186) — денивелирам (186) — денонсирам (186) — денувам (186) — деоксидирам (186) — депозирам (186) — деполяризирам (186) — депонирам (186) — депортирам (186) — депресирам (186) — дера (170) — дерайлирам (186) — деребействувам (186) — дерзая (161) — десинтезирам (186) — десинхронизирам (186) — дестилирам (186) — детайлирам (186) — детектирам (186) — детерминирам (186) — детонирам (186) — детронирам (186) — дефилирам (186) — дефинирам (186) — дефлорирам (186) — деформирам (186) — дехерметизирам (186) — дехидрирам (186) — децентрализирам (186) — децентрирам (186) — дециграм (186) — дешифрирам (186) — джавкам (186) — джапам (186) — джасвам (186) — джаскам (186) — джасна (152) — джиросам (186) — джиросвам (186) — джуркам (186) — дзънкам (186) — дивея (160) — дивя (174) — дигам (186) — дигна (152) — диктувам (186) — димя (174) — дипломирам (186) — дипля (173) — директорствам (186) — дирижирам (186) — диря (173) — дисимилирам (186) — дисквалифицирам (186) — дисконтирам (186) — дискредитирам (186) — дискретизирам (186) — дискриминирам (186) — дискутирам (186) — дислокирам (186) — диспутирам (186) — дистанцирам (186) — дисциплинирам (186) — диференцирам (186) — дифуидирам (186) — дишам (186) — добавя (173) — добавям (187) — добера (170) — добивам (186) — добирам (186) — добия (163) — доближа (176) — доближавам (186) — доброя (175) — добрувам (186) — добърша (159) — доваря (174) — доварявам (186) — доведа (145) — довеждам (186) — доверя (174) — доверявам (186) — довечерям (187) — довея (160) — довия (163) — довлека (149) — довличам (186) — довозвам (186) — доволствам (186) — довтасам (186) — довтасвам (186) — довържа (156) — довърша (176) — довършавам (186) — довършвам (186) — довършея (160a) — довявам (186) — догадя (173) — догаждам (186) — догарям (187) — догледам (186) — доглеждам (186) — догневя (174) — догневявам (186) — догнусявам (186) — договарям (187) — договоря (173) — догонвам (186) — догоня (173) — догоря (174) — догрея (160) — догризвам (186) — додавам (186) — додам (168) — додейвам (186) — додера (170) — додея (160) — додъвквам (186) — додявам (186) — додялам (186) — додяна (153) — дожаля (173) — дожалявам (186) — доживея (160) — доживявам (186) — дозволявам (186) — дозирам (186) — дозрея (160) — дозрявам (186) — доигравам (186) — доизкажа (156) — доизказвам (186) — доизкарам (186) — доизкарвам (186) — доизкусурявам (186) — доизлежа (178) — доизлежавам (186) — доизлея (164) — доизмислям (187) — доизносвам (186) — доизнося (173) — доизпея (164) — доизпивам (186) — доизпипвам (186) — доизпитам (186) — доизпиша (159) — доизпия (163) — доизплатя (174) — доизплащам (186) — доизпълвам (186) — доизработвам (186) — доизричам (186) — доизсека (149) — доизслужа (176) — доизслужвам (186) — доизслушам (186) — доизслушвам (186) — доизсмуквам (186) — доизчаквам (186) — доизяждам (186) — доизям (169) — доизясня (174) — доизяснявам (186) — дойда (146a) — докажа (156) — доказвам (186) — докарам (186) — докарвам (186) — докача (176) — докачам (186) — докачвам (186) — докладвам (186) — докова (151) — доковавам (186) — доколя (185) — докопам (186) — докопая (161) — докопвам (186) — докосвам (186) — докосна (152) — докося (174) — докривявам (186) — документирам (186) — докъсвам (186) — долавям (187) — долагам (186) — долазвам (186) — долепвам (186) — долепя (174) — долепям (187) — долетя (177) — долетявам (186) — долея (164) — доливам (186) — долитам (186) — доловя (174) — доложа (176) — долютя (174) — домажа (156) — домакинствам (186) — домеля (184) — домета (145) — домилея (160) — домилявам (186) — доминирам (186) — домитам (186) — домия (163) — домогвам (186) — домогна (152) — домъквам (186) — домъкна (152) — домъчнея (160) — домъчнявам (186) — донадя (173) — донаждам (186) — доналивам (186) — донапиша (159) — донапълвам (186) — донасям (187) — донеса (145a) — донижа (156) — доносвам (186) — доноснича (176) — донося (173) — дообмисля (173) — дообработвам (186) — дообъркам (186) — дообясня (174) — дообяснявам (186) — доогладя (173) — дооглаждам (186) — дооздравея (160) — дооздравявам (186) — дооформя (173) — дооформявам (186) — дооформям (187) — дооценя (174) — дооценявам (186) — допадам (186) — допадна (152) — допека (148) — допера (170) — допечатам (186) — допечатвам (186) — допечатя (173) — допея (164) — допивам (186) — допилея (160) — допилявам (186) — допипам (186) — допипвам (186) — допирам (186) — дописвам (186) — допитам (186) — допитвам (186) — допичам (186) — допиша (159) — допия (163) — доплавам (186) — доплатя (174) — доплача (155) — доплащам (186) — доплета (145) — доплитам (186) — доплувам (186) — доповръщам (186) — допра (150) — доправя (173) — доправям (187) — допреда (145) — допредам (168) — допринасям (187) — допринеса (145a) — допрочета (145) — допрочитам (186) — допускам (186) — допусна (152) — допуша (176) — допушвам (186) — допущам (186) — допълвам (186) — допълзя (177) — допълзявам (186) — допълня (173) — допълням (187) — допържа (176) — допържвам (186) — доработвам (186) — доработя (173) — доразбера (170) — доразбивам (186) — доразбирам (186) — доразвивам (186) — доразвия (163) — доразкажа (156) — доразказвам (186) — доразкривам (186) — доразкрия (163) — доразработвам (186) — доразработя (173) — дораста (145b) — дораствам (186) — доредя (174) — дорежа (157) — дореждам (186) — дорека (148) — дореша (176) — дорутвам (186) — досадя (174) — досаждам (186) — досвидявам (186) — досегна (152) — доседя (177) — доседявам (186) — досека (149) — досетя (173) — досещам (186) — досея (164) — досипвам (186) — досипя (154) — доскубвам (186) — доскучая (161) — дослужа (176) — дослужвам (186) — дослушам (186) — дослушвам (186) — досмешавам (186) — досмуквам (186) — доспивам (186) — доспя (182) — досрамя (174) — досрамявам (186) — досрутя (173) — доставя (173) — доставям (187) — достигам (186) — достигна (152) — достопя (174) — достоя (180) — достоявам (186) — достраша (176) — дострашавам (186) — достроя (175) — достроявам (186) — досуша (176) — досушавам (186) — досърбам (186) — досъхвам (186) — досягам (186) — дотам (186) — дотегля (173) — дотеглям (187) — дотегна (152) — дотежа (178) — дотека (148) — дотикам (186) — дотиквам (186) — дотичам (186) — дотичвам (186) — дотлея (160) — дотлявам (186) — дотоварвам (186) — дотоваря (173) — дотрайвам (186) — дотрая (162) — дотрябвам (186) — дотъка (167) — дотъкмя (174) — дотъкмявам (186) — дотърча (178) — дотърчавам (186) — дотътрузвам (186) — дотътря (173) — дотътрям (187) — дотягам (186) — доубивам (186) — доубия (163) — доугоя (175) — доугоявам (186) — доумъртвя (174) — доумъртвявам (186) — доумявам (186) — доунищожа (176) — доунищожавам (186) — доутоля (174) — доуча (176) — доучвам (186) — дохвърчавам (186) — дохождам (186) — дохранвам (186) — дохраня (173) — доцеждам (186) — дочакам (186) — дочаквам (186) — дочернея (160) — дочета (145) — дочитам (186) — дочувам (186) — дочупвам (186) — дочуя (163) — доя (175) — доядам (186) — дояждам (186) — доям (169) — дразня (173) — драматизирам (186) — драпам (186) — драпирам (186) — драсвам (186) — драскам (186) — драсквам (186) — драскотя (173) — драсна (152) — дращя (173) — дремвам (186) — дремна (152) — дремя (154) — дренирам (186) — дресирам (186) — дриблирам (186) — дрискам (186) — дробя (174) — дроселирам (186) — другарувам (186) — дружа (178) — друсам (186) — друсвам (186) — друскам (186) — друсна (152) — дръгна (152) — дръзвам (186) — дръзна (152) — дрънвам (186) — дрънкам (186) — дрънна (152) — дрънча (178) — дръпвам (186) — дръпна (152) — дрямвам (186) — дублирам (186) — дуелирам (186) — думам (186) — думкам (186) — думна (152) — дупча (176) — духам (186) — духвам (186) — духна (152) — душа (176) — дуя (163) — дъвча (155) — дъждувам (186) — дълбая (161) — дължа (178) — дъня (173) — дърдоря (173) — държа (179) — държам (186) — дърля (173) — дърпам (186) — дъртея (160) — дъхам (186) — дъхвам (186) — дъхна (152) — дюдюкам (186) — дюлгерствам (186) — дявам (186) — дяволувам (186) — дялам (186) — дялкам (186) — дяна (153)