Направо към съдържанието

нутрициология

От Уикиречник

Нут­ри­цио­ло­гия (в превод от гръцки "нау­ка за храненето") — на­уч­на дис­ци­п­ли­на, за­ни­маваща се с изу­чаването на въ­про­сите, свързани с раз­лич­ните ас­пек­ти на храненето: състав на хранителните про­дук­ти, про­цес на приемане на храната, взаи­мо­дей­ст­вие на раз­лич­ните ви­дове храна, влия­ние на храната върху ор­га­низма. В ка­че­ст­вото на си­но­ни­м на нут­ри­цио­ло­гията се използва тер­мина — хигиена на храненето.