прокурист

от Уикиречник
Направо към: навигация, търсене

Прокурист (търговски управител)


Прокурист (търговски управител)

прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването на прокуриста (прокура) трябва да бъде с нoтaриално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.

Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

Правомощия на прокуриста

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занаятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен aкo e специално упълномощен. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Отношения между търговеца и прокуриста

Отношението между търговеца и прокуриста се уреждат с договор.

Действие на упълномощаването по отношение на трети лица

Упълномощаването има действие спрямо третите лица след вписване в търговския регистър.

Прекратяване на упълномощаването на прокуриста

Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър.

Упълномощаването не се прекратява със смъртта или поставянето на търговеца под запрещение.

По отношение на изпълнителния директор можем да кажем следното:

Съвет на директорите

Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от десет лица.

съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание на отделни въпроси.

Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.